Študijný program:  

P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia

Pre niektoré študijné programy sú komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijných programov spoločné. Zaradenie študijných programov v komisiách je nasledovné:
1. ŠP bezpečnosť krmív a potravín, ŠP trh a kvalita potravín, ŠP rodinný farmár a ŠP hygiena potravín
2. ŠP kynológia, ŠP vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a ŠP pohoda a ochrana zvierat
3. ŠP náuka o živočíchoch, ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (SJ, AJ) a ŠP veterinárna sestra (SJ, AJ)
4. ŠP farmácia
5. Študijné programy tretieho stupňa

DF - denná forma, EF - externá forma, SJ - slovenský jazyk, AJ - anglický jazyk

Skip to content