P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Nagy Jozef prof. MVDr. PhD. (predseda)Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
2.Bhide Mangesh Ramesh prof. MVSc. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
3.Čížková Daša prof. MVDr. DrSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
4.Faixová Zita prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
5.Kočišová Alica prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
6.Korim Peter doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
7.Koščová Jana doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
8.Kostecká Zuzana doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
9.Kyselovič Ján prof. PharmDr. CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
10.Lazár Peter doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
11.Legáth Jaroslav prof. MVDr. CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
12.Marcinčák Slavomír prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
13.Mojžišová Jana Dr. h. c. prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
14.Molnár Ladislav doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
15.Mudroň Pavol prof. MVDr. PhD. Dip. ECBHM Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
16.Mudroňová Dagmar doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
17.Nagy Oskar doc. MVDr. PhD. Dip. ECBHM Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
18.Novotný František prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
19.Petrovová Eva prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
20.Popelka Peter prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
21.Ševčíková Zuzana prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
22.Trbolová Alexandra prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
23.Bíreš Jozef prof. MVDr. DrSc. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.Faix Štefan prof. MVDr. DrSc. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat CBV SAV
25.Halánová Monika prof. MVDr. PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26.Halászová Klaudia doc. Ing. PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
27.Klimas Ján prof. PharmDr. PhD. MPH Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
28.Kráľ Ľubomír MVDr. Komora veterinárnych lekárov SR
29.Kropil Rudolf Dr. h. c. prof. Ing. CSc. Technická univerzita vo Zvolene
30.Nečas Alois prof. MVDr. PhD. MBA Masarykova univerzita
31.Pella Daniel prof. MUDr. PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
32.Sukeľ Ondrej PharmDr. Slovenská lekárnická komora
33.Vetchý David prof. PharmDr. Mgr. PhD. Farmaceutická fakulta Masarykova univerzita Brno
Dátum poslednej zmeny v databáze: 25. 10. 2023

Vedecká rada UVLF v Košiciach je najvyšším odborným akademickým orgánom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Členov Vedeckej Rady UVLF vymenúva a odvoláva rektor po vyjadrení Akademického senátu UVLF v Košiciach. Pôsobnosť Vedeckej rady UVLF v Košiciach je daná zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi UVLF v Košiciach. Členmi Vedeckej rady UVLF v Košiciach sú významní odborníci z radov vyšších učiteľov UVLF v Košiciach, významní odborníci pôsobiaci v študijných odboroch zo sústavy študijných odborov patriacich do odboru veterinárske vedy alebo príbuzných odborov a významní odborníci z praxe pôsobiaci v oblasti štátnej správy, výskumu a ostatných veterinárskych činností. Vedecká rada UVLF každoročne prerokuje výročnú správu o kvalite.

Skip to content