Vysoká škola podáva žiadosť o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z. v informačnom systéme agentúry (https://is.saavs.sk/). K žiadosti vysoká škola prikladá Vnútornú hodnotiacu správu o implementácii vnútorného systému. Vysoká škola priloží vnútornú hodnotiacu správu o implementácii vnútorného systému v zmysle § 24 ods. 4 pís. b) zákona č. 269/2018 Z. z. v slovenskom a anglickom jazyku.

Dátum Dokument
31. 12. 2022 Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
31. 12. 2022 Internal evaluation report on the implementation of the internal system of the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
Skip to content