Vnútorný systém kvality Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“) vychádza z právnej úpravy definovanej v zákone č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s európskym rámcom hodnotenia kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania UVLF vykonáva hodnotenie kvality založené na vykonávaní formálnych postupov obsahujúcich kompletný kvalitatívny cyklus (PDCA – Planning, Doing, Checking, Acting).

Skip to content