Akreditované študijné programy

Podrobné informácie k študijným programom nájdete v v registri študijných programov UVLF. UVLF má v súčastnosti akreditované študijné programy v študijných odboroch veterinárske lekárstvo a farmácia:

  1. Bezpečnosť krmív a potravín (denná forma, externá forma)
  2. Kynológia (denná forma, externá forma)
  3. Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (denná forma, externá forma)
  4. Náuka o živočíchoch (spoločný śtudijný program s NORD University v dennej forme v anglickom jazyku)
  5. Veterinárna sestra (denná forma v slovenskom jazyku, denná forma v anglickom jazyku, externá forma v slovenskom jazyku)
  6. Trh a kvalita potravín (denná forma, externá forma)
  7. Pohoda a ochrana zvierat (denná forma, externá forma)
  8. Farmácia (denná forma, spoločný śtudijný program s UPJŠ denná forma)
  9. Hygiena potravín (denná forma)
  10. Všeobecné veterinárske lekárstvo (denná forma v slovenskom, denná forma v anglickom jazyku)

Doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v slovenskom a v anglickom jazyku sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach realizujú v 13-tich akreditovaných doktorandských študijných programoch v dennej a externej forme štúdia v slovenskom a anglickom jazyku. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je štyri roky a v externej forme päť rokov. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, „PhD“).

Akreditované študijné programy pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa poskytujú v rámci schválenej Sústavy študijných odborov.

Medzinárodná akreditácia

Hodnotenie veterinárnych škôl v Európe vykonáva EAEVE (člen ENQA) v spolupráci s FVE. Hodnotiaci systém je riadený prostredníctvom Európskeho výboru pre veterinárne vzdelávanie (ECOVE). Bola prijatá zásada, že evalvácia veterinárskeho vzdelávania a veterinárskych škôl sa vykonáva periodicky každých desať rokov na základe prijatého Európskeho systému evalvácie veterinárskeho vzdelávania, ktorý má spracované svoje zásady (PPE – Principles and Process of Evaluation) a Štandardné pracovné postupy (SOP – Standard Operating Procedures). Hodnotenia vrátane návštev sa vykonávajú len v anglickom jazyku.

UVLF má v súčastnosti status: Approved & Accredited.

Skip to content