P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
Dátum poslednej zmeny v databáze: 27. 02. 2023

Správna rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti vymedzenej zákonom o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) podporuje väzbu univerzity a spoločnosti. Presadzuje verejný záujem v jej činnosti najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom. Správna rada UVLF v Košiciach bola kreovaná po prvýkrát v októbri 2002. Správna rada UVLF sa každoročne vyjadruje k výročnej správe o kvalite.