Organizácia kynológie

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/OK Kef/10    Skratka: OK Kef
  •  Kredity: 4
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienkou na udelenie zápočtu sú:
1. 100 % účasť na cvičeniach a prednáškach.
2. Odovzdanie (Word) a aktívna prezentácia (PowerPoint) seminárnej práce.
3. Úspešné absolvovanie ústnej/písomnej skúšky (min. hodnotenie E).
Výsledky vzdelávania
Študent po absolvovaní predmetu ovláda chovateľskú stratégiu čistokrvného a registrovaného chovu psov, ovláda základnú kynologickú terminológiu a základné postupy vyplývajúce z medzinárodného a Slovenského chovateľského a výstavného poriadku, taktiež je oboznámený s organizačnou štruktúrou, históriou a poslaním FCI ako aj SKJ a ich členskými resp. nečlenskými zložkami, základnými chovateľskými dokumentami ako sú preukaz o pôvode psa, plemenná kniha a pod. Študent ovláda princípy plánovania a organizácie kynologických podujatí, udeľovania titulov a menovania rozhodcov.
Stručná osnova predmetu
- Organizácia chovu psov vo svete (FCI, AKC, CKC, KC) - Medzinárodný chovateľský poriadok a Medzinárodná chovateľská stratégia FCI, Zápisný poriadok, poslanie a úlohy FCI, členstvo v FCI, organizačná štruktúra FCI, významné dokumenty a smernice k chovu psov
- Organizácia chovu psov na Slovensku (SKJ, SPZ, UKK, ZŠK) - poslanie a úlohy SKJ, Chovateľský poriadok SKJ, Zápisný poriadok SKJ, Bonitačný poriadok SKJ, významné dokumenty k chovu psov
- Základné chovateľské dokumenty - plemenná kniha, preukaz o pôvode, registrovaný chov
- Základné chovateľské podujatia - zvod mladých, bonitácia, skúška chovnosti, výstava psov
- Rozhodcovia pre posudzovanie exteriéru psov - podmienky
Sylabus predmetu
Sylabus prednášok: 13 hodín
1. Organizácia chovu psov vo svete I. - Medzinárodná kynologická federácia (FCI)
2. Organizácia chovu psov vo svete II. - Kennel Club, American Kennel Club, Canadian Kennel Club
3. Organizácia chovu psov na Slovensku (SKJ)
4. Členské organizácie SKJ
5. Chovateľský klub
6. Registorvaný chov psov
7. Plemenná kniha
8. Preukaz o pôvode psa
9. Zvod mladých a bonitácia psov
10. Výstavy psov
11. Organizácia výstav psov
12. Rozhodcovia pre posudzovanie exteriéru psov
13. Junior Handling
Sylabus cvičení:
1. Medzinárodná chovateľská stratégia
2. Medzinárodný chovateľský poriadok
2. Zápisný poriadok FCI
3. Vykonávací predpis FCI, Smernice FCI k chovu psov
4. Registrácia chráneného názvu registrovaného chovu psov
5. Významné osobnosti (česko)slovenskej kynológie
6. Slovenské národné plemená psov
7. Nomenklatúra plemien FCI a štandardy psov
8.Výstavy psov - propozície, prihláška, prihlasovanie psov na výstavu, súťaže psov
9. Výstavy psov - triedy, ocenenia, tituly, šampionáty, medzinárodné šampionáty
10. Výstavy psov - neuznané plemená
11. Procedurálny postup pri schvaľovaní nového plemena
12. Zápočtový test, prezentácia seminárnych prác
13. Prezentácia seminárnych prác
Odporúčaná literatúra
1. Jursa J., Štaudinger J.: Slovenská kynológia, história a súčasnosť. slovenská kynologická jednota, bratislava, 2013.
2. Stanovy FCI: http://skj.sk/sk/dokumenty/dokumenty-fci/
3. Medzinárodný chovateľský poriadok FCI: http://skj.sk/sk/dokumenty/dokumenty-fci/
4. Medzinárodná chovateľská stratégia FCI: http://skj.sk/sk/dokumenty/dokumenty-fci/
5. Vykonávací predpis FCI: http://skj.sk/sk/dokumenty/dokumenty-fci/
6. Medzinárodný výstavný poriadok FCI: http://skj.sk/sk/dokumenty/dokumenty-fci/
7. Stanovy SKJ: http://skj.sk/sk/dokumenty/dokumenty-skj/
8. Chovateľský poriadok SKJ: http://skj.sk/sk/dokumenty/dokumenty-skj/
9. Zápisný poriadok SKJ: http://skj.sk/sk/dokumenty/dokumenty-skj/
10. Bonitačný poriadok SKJ: http://skj.sk/sk/dokumenty/dokumenty-skj/
11. www.unkk.sk, www.zsksr.sk, www.polovnictvo.sk - Členské organizácie SKJ
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Nie je.
Priebežné hodnotenie:
1. 100 % účasť na cvičeniach a prednáškach
2. Odovzdanie tlačenej verzie seminárnej práce a jej aktívna prezentácia
3. Úspešné absolvovanie zápočtového testu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na udelenie zápočtu sú:
1. 100 % účasť na cvičeniach a prednáškach.
2. Odovzdanie (Word) a aktívna prezentácia (PowerPoint) seminárnej práce.
3. Úspešné absolvovanie ústnej/písomnej skúšky (min. hodnotenie E).
Záverečné hodnotenie:
Študent absolvuje ústnu/písomnú skúšku, ktorej hodnotenie je v súlade so študijným poriadkom UVLF, s minimálnym hodnotením E - dostatočne.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 941
ABCDEFX
33.2624.7621.0413.285.632.02
 
Dátum poslednej zmeny: 21.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content