Základy laboratórnej diagnostiky

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: K-MZ/ZklLD Kef*/12    Skratka: ZklLD Kef*
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet
  •  
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2   -   Za obdobie štúdia: 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:   
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
100% účasť na cvičeniach, odovzdanie semestrálnej práce na zadanú tému.
Výsledky vzdelávania
Študent by mal vedieť interpretovať výsledky laboratórnych vyšetrení.
Stručná osnova predmetu
Naučiť poslucháčov interpretovať výsledky laboratórnych vyšetrení.
Sylabus predmetu
1. Odber krvi na laboratórne vyšetrenie
2. Hematologické vyšetrenie - klasický spôsob, počítanie Er, LC, krný náter a jeho vyšetrenie.
Vyšetrenie vzorky automatom.
3. Interpretácia výsledkov hematologického vyšetrenia. Erytrogram.
4. Interpretácia výsledkov hematologického vyšetrenia. Leukogram.
5. Interpretácia výsledkov hematologického vyšetrenia. Trombogram.
6. Interpretácia biochemického vyšetrenia. Pečeňový panel.
7. Interpretácia biochemického vyšetrenia. Obličkový panel.
8. Interpretácia biochemického vyšetrenia. Pankreatický panel.
9. Interpretácia biochemického vyšetrenia. Minerálny profil.
10. Interpretácia biochemického vyšetrenia. Ostatné
11. Fyzikálne a chemické vyšetrenie moču.
12. Mikroskopické vyšetrenie moču.
Odporúčaná literatúra
Vnútorné choroby psov a základy klinickej a laboratórnej diagnostiky, Marián Kozák a kol.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Infekčné choroby psov, Parazitárne choroby psov, Klinické stáže I., Výživa a dietetika psov, Genetika a plemenitba psov.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
100% účasť na cvičeniach, odovzdanie semestrálnej práce na zadanú tému.
Záverečné hodnotenie:
Zápočet bude udeľovať po splnení uvedených podmienok garant predmetu v určených termínoch.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
POZNÁMKA
Maximálny počet poslucháčov je 10.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 51
ABCDEFX
5.8894.12
 
Dátum poslednej zmeny: 25.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content