Kynologické stáže I.

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/KyStaž I. Kef*/13    Skratka: KyStaž I. Kef*
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet
  •  
  • Semester:
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný:    -   Za obdobie štúdia: 80s (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Nadväzujúce:   
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Na udelenie zápočtu je v závislosti na forme a roku štúdia potrebné absolvovať nasledovný rozsah kynologických stáží:
1. ročník DF a EF: 80 hodín/akademický rok
2. ročník DF a EF: 80 hodín/akademický rok
3. ročník DF a EF: 60 hodín/akademický rok
Náplň kynologických stáží a rozsah hodín v jednotlivých kategóriách
1. Výstavy exteriéru - 35 hodín
2. Služobná a športová kynológia – 25 hodín
3. Poľovnícka kynológia – 20 hodín.
Spolu 80 hodín (1. a 2. ročník),
60 hodín (3. ročník – po 20 hodín v každej kategórii).
- ďalšie podmienky viď časť Stručná osnova predmetu.
Stáže študent absolvuje na kynologických podujatiach zastrešených SKJ (UKK, SPZ, ZŠK,SUCHNO) a FCI.
Záznam o aktívnej účasti a praxi študenta potvrdzuje organizátor kynologického podujatia (výstava exteriéru, poľovné skúšky, športová kynológia) do záznamníka kynologických stáží kde je uvedený:
1. dátum a miesto kynologického podujatia 2. druh kynologického podujatia (výstava, poľovné skúšky a pod.) 3. rozsah hodín stáže (za 1 deň max. 8 hodín), 4. pečiatka kynologickej organizácie a podpis zodpovednej osoby.
Splnenie príslušného rozsahu hodín, úplnosť zaznamenaných údajov a splnenie ďalších podmienok kontroluje garant kynologických stáží, ktorý po naplnení všetkých kritérií udelí zápočet.
Výsledky vzdelávania
Praktické skúsenosti s organizáciou výstav a posudzovaním exteriéru psov.
Stručná osnova predmetu
Stáže musia byť absolvované na oficiálnych kynologických podujatiach SKJ (www.skj.sk), podujatiach kynologických klubov SPZ (www.polovnictvo.sk), podujatiach ZŠK SR, podujatiach ÚKK (www.unkk.sk ), SÚCHNO (www.zsksr.sk, www.suchno.sk) resp. FCI v rozsahu:
1.ročník DF a EF: 80 hodín/akademický rok, 2.ročník DF a EF: 80 hodín/akademický rok, 3.ročník DF a EF: 60 hodín/akademický rok; náplň kynologických stáží a rozsah hodín v jednotlivých kategóriách: 1. Výstavy exteriéru - 35 hodín; 2. Služobná a športová kynológia – 25 hodín; 3. Poľovnícka kynológia – 20 hodín.
Spolu 80 hodín (1. a 2. ročník),
60 hodín (3. ročník – po 20 hodín v každej kategórii).
Ďalšie podmienky:
Študenti sa POVINNE zúčastnia nasledovných podujatí:
- minimálne 2 Medzinárodných výstav psov (kalendár výstav www.skj.sk) = povinne absolvuje min. 16 hodín stáží na výstave z predpísaného rozsahu 35 hodín;
- minimálne 1 poľovnícke podujatie (skúšky) (kalendár akcií www.polovnictvo.sk) = povinne absolvuje min. 8 hodín na poľovníckej kynológii z predpísaných 20 hodín;
- minimálne 1 kynologického športového/služobného podujatia (kalendár akcií www.zsksr.sk, www.unkk.sk) = povinne absolvuje min. 8 hodín na kynologicko športovom – služobnom podujatí z predpísaných 25 hodín.
Zvyšné hodiny potrebné k naplneniu predpísaného rozsahu za príslušný akademický rok môže študent absolvovať nasledovnými spôsobmi:
1. ako aktívny účastník oficiálneho kynologického podujatia (pretekár, handler, rozhodca, hospitant a pod.);
2. účastník na vybraných (garantom vopred odsúhlasených) kynolog. seminároch a workshopoch vedených domácimi a zahraničnými odbornými lektormi (napr. obedience, dogdancing, handling, dog frisbee, dog flyball, dog fitnes, grooming psov, horská a záchranárska kynológia, mantrailing, kliker metódy, canisterapeutická príprava a pod.). Do stáží sa neráta absolvovanie napr. klasických výcvikových kurzov poslušnosti, tréningová príprava psov, výstavy psov bez preukazov o pôvode (orieškiády), neoficiálne preteky napr. klubov, záujmových krúžkov a pod.;
3. ako účastník na garantom nariadenom kynologickom seminári, prednáške (napr. vybrané prednášky a podujatia na UVLF)
4. iné - po dohode a odsúhlasení garantom.
Za každé kynologické podujatie sa priznáva max. 8 hodín stáže za 1 deň.
Študenti sú povinní si vypracovať individuálny plán kynologických podujatí podľa uvedených podmienok a tak, aby v deň udeľovania zápočtov za absolvovanie kynologických stáží,spĺňali podmienky. Absolvované podujatia si je študent povinný riadne zaznamenať do Záznamníka kynologických stáží a nechať potvrdiť zodpovednou osobou (organizátorom).
Zápočet za úspešne absolvované kynologické stáže bude udeľovať garant stáží, v dohodnutom termíne (3. augustový týždeň príslušného akademického roka).
Garant ani UVLF
- neorganizujú, ani inak neriadia plán stáží ani plán akcií na ktorých sa študent zúčastní,
- neposkytujú študentovi informácie o kynologických podujatiach konaných v príslušnom roku,
- nekontaktujú organizátora kynol. podujatia za účelom vykonávania stáží študenta,
- neriešia žiadne nezrovnalosti medzi študentom a organizátorom podujatia (neopečiatkovanie záznamníka a pod.).
Žiaden organizátor kynol. podujatia nie je povinný študenta na stáž zobrať.
O prijatí na stáž resp. druhu a dĺžky vykonanej práce na kynologickej stáži rozhoduje organizátor podľa vlastného uváženia.
V PRÍPADE NEPRIAZNIVEJ PANDEMICKEJ SITUÁCIE (napr. zrušenie verejných kynologických podujatí, prísne obmedzenia účasti na akciách a pod.) BUDÚ GARANTOM ZVEREJNENÉ MOŽNOSTI A SPôSOBY NÁHRADY KYNOLOGICKÝCH STÁŽÍ.
Sylabus predmetu
80 h aktívnej účasti na kynologických podujatiach - výstavách, zvodoch, skúškach.
Odporúčaná literatúra
Kozák, M.: Posudzovanie a úprava exteriéru psov, UVLF Košice, 2009, 240 s.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
zápočet
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na udelenie zápočtu je v závislosti na forme a roku štúdia potrebné absolvovať nasledovný rozsah kynologických stáží:
1. ročník DF a EF: 80 hodín/akademický rok
2. ročník DF a EF: 80 hodín/akademický rok
3. ročník DF a EF: 60 hodín/akademický rok
Náplň kynologických stáží a rozsah hodín v jednotlivých kategóriách
1. Výstavy exteriéru - 35 hodín
2. Služobná a športová kynológia – 25 hodín
3. Poľovnícka kynológia – 20 hodín.
Spolu 80 hodín (1. a 2. ročník),
60 hodín (3. ročník – po 20 hodín v každej kategórii).
- ďalšie podmienky viď časť Stručná osnova predmetu.
Stáže študent absolvuje na kynologických podujatiach zastrešených SKJ (UKK, SPZ, ZŠK,SUCHNO) a FCI.
Záznam o aktívnej účasti a praxi študenta potvrdzuje organizátor kynologického podujatia (výstava exteriéru, poľovné skúšky, športová kynológia) do záznamníka kynologických stáží kde je uvedený:
1. dátum a miesto kynologického podujatia 2. druh kynologického podujatia (výstava, poľovné skúšky a pod.) 3. rozsah hodín stáže (za 1 deň max. 8 hodín), 4. pečiatka kynologickej organizácie a podpis zodpovednej osoby.
Splnenie príslušného rozsahu hodín, úplnosť zaznamenaných údajov a splnenie ďalších podmienok kontroluje garant kynologických stáží, ktorý po naplnení všetkých kritérií udelí zápočet.
Záverečné hodnotenie:
Zápočet.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 1125
ABCDEFX
3.8296.18
 
Dátum poslednej zmeny: 20.09.2021
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content