Obhajoba záverečnej práce

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: ŠtudOdd/Ob ZP I./14    Skratka: Ob ZP I.
  •  Kredity: 4
  •  Ukončenie: Štátna skúška - obhajoba
  •  
  • Semester:
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Rozsah výučby: Týždenný:    -   Za obdobie štúdia: (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia:
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:     
 
Vyučujúci
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Bakalárskou prácou sa overujú vedomosti a zručnosti, ktoré získal študent počas štúdia, a jeho schopnosti použiť ich pri riešení ZP z danej problematiky.
Študent vypracuváva ZP minimálne dva semestre a musí získaťdva zápočty. Bakalárska práca má minimálne 30 a maximálne 40 strán.
Výsledky vzdelávania
Študent nadobudne schopnosť tvorivo pracovať s literatúrou a formálnymi informačnými prameňmi . Študent zvláda kritickú analýzu odbornej a vedeckej literatúry a textov. Vie tvoriť vlastné závery a východiská, vrátane interdisciplinárnych súvislostí a vie ich písomne formulovať a ústne obhajovať.
Stručná osnova predmetu
Témy ZP musia byť problémovo orientované a v súlade s potrebami spoločenskej praxe, vedecko-výskumnej činnosti univerzity, resp. príbuzných vedecko-výskumných ústavov. Pri témach ZP je potrebné dodržať zásadu, aby boli vypracované v súlade s profilom absolventa a študijného programu. Bakalárska práca môže mať charakter experimentálny, odborný, aplikovaných poznatkov alebo teoretický.
Odporúčaná literatúra
metodický pokyn k vypracovaniu ZP
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Bakalárskou prácou sa overujú vedomosti a zručnosti, ktoré získal študent počas štúdia, a jeho schopnosti použiť ich pri riešení ZP z danej problematiky.
Študent vypracuváva ZP minimálne dva semestre a musí získaťdva zápočty. Bakalárska práca má minimálne 30 a maximálne 40 strán.
Záverečné hodnotenie:
obhajoba záverečnej práce
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 545
ABCDEFX
43.6731.0116.75.52.390.730.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 17.05.2023
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content