Reprodukcia psov a odchov šteniat

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: K-MZ/RpP Kef*/15    Skratka: RpP Kef*
  •  Kredity: 4
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 2   -   Za obdobie štúdia: 26 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:   
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Rozhodujúcou podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je:
1. aktívna účasť na cvičeniach. Študentovi môžu chýbať maximálne tri cvičenia za semester, z toho jedno môže vynechať bez náhrady, ostatné si musí nahradiť. Forma náhrady je spravidla vypracovanie seminárnej práce formou literárneho prehľadu z danej vymeškanej oblasti.
2. úspešné absolvovanie priebežnej kontroly štúdia (8-9. týždeň) na minimálne 51%
Výsledky vzdelávania
Študijný predmet je teoretickou a praktickou prípravou študentov bakalárskeho štúdia v reprodukcii psov, súk a odchove šteniat. Študent by mal získať vedomosti o riadení pohlavných funkcií súk a psov, o okolnostiach zaradenia do reprodukcie, párení, priebehu gravidity, pôrodu, popôrodného obdobia a odchovu šteniat. Po absolvovaní predmetu študent musí vedieť rozpoznať hlavné znaky nepravidelnosti v celej šírke problematiky reprodukcie súk, psov, šteniat a vedieť poskytnúť prvú pomoc pred vyšetrením a ošetrením v špecializovaných veterinárnych ambulanciách.
Stručná osnova predmetu
Študijný predmet je teoretickou a praktickou prípravou študentov bakalárskeho štúdia v reprodukcii psov, súk a odchove šteniat. Výučba sa týka problematiky fyziológie a patológie reprodukcie súk v chove kde odchov šteniat nie je hlavným cieľom, ale aj v chove kde je to prioritou. Sylaby predmetu pozostávajú z fyziológie estrálneho cyklu, spermiogenézy, pripúšťania, umelej inseminácie a diagnostiky gravidity. Študenti sa naučia rozpoznávať fyziologický a patologický pôrod, ako aj zásady jeho kontroly. Ďalej sa oboznámia s priebehom fyziologického a patologického popôrodného obdobia. Dôležitým cieľom reprodukcie je udržanie druhu a plemena, z tohto dôvodu sa predmet zaoberá problematikou zdarného odchovu šteniat a úskaliami jeho realizácie.
Sylabus predmetu
Prednášky:
1.Endokrinná kontrola estrálneho cyklu a spermiogenézy 2. Ejakulácia a spermiogram 3. Gravidita súk 4. Nežiaduca gravidita 5. Pôrod suky - eutokia 6. Nepravidelný pôrod – dystokia 7. Fyziológia puerpéria. Interestrálny interval 8. Patológia maternice a vaječníkov 9. Fyziológia a patológia mliečnej žľazy 10. Choroby šteniat 11. Infertilita súk 12. Infertilita psov 13. Choroby pohlavných orgánov psov.
Praktické cvičenia:
1.Školenie študentov o bezpečnosti a ochrane Anatómia genitálneho aparátu psa a suky. Klinické vyšetrenie vonkajších pohlavných orgánov 2. Určenie štádia estrálneho cyklu súk klinickými metódami 3. Odber ejakulátu od psa a jeho laboratórne vyšetrenie 4. Manažment párenia psov 5. Manažment pripúšťania súk – umelá inseminácia. 6. Diagnostika gravidity 7. Zásady starostlivosti o gravidnú suku 8. Kontrola fyziologického a patologického pôrodu chovateľom 9. Neonatálne obdobie (vyšetrenie a ošetrenie šteniat po pôrode, resuscitácia , odchov šteniat bez matky, náhradná výživa) 10.Kontrola estrálneho cyklu súk 11.Kontrola spermiogenézy a libida psov 12.Prevencia patológie gravidity a popôrodného obdobia 13.Prevencia ochorení šteniat do odstavu
Odporúčaná literatúra
1.Hajurka a kol.: Reprodukcia psov a mačiek. UVLF Košice, 2014
2.Hajurka J: Reprodukcia psov. UVLF Košice, 2016
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Počas výučby predmetu študent musí absolvovať písomný test z vybraných prednášok a praktických cvičení minimálne na úrovni stupňa E (51%). Študent má nárok na dva opravné termíny.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Rozhodujúcou podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je:
1. aktívna účasť na cvičeniach. Študentovi môžu chýbať maximálne tri cvičenia za semester, z toho jedno môže vynechať bez náhrady, ostatné si musí nahradiť. Forma náhrady je spravidla vypracovanie seminárnej práce formou literárneho prehľadu z danej vymeškanej oblasti.
2. úspešné absolvovanie priebežnej kontroly štúdia (8-9. týždeň) na minimálne 51%
Záverečné hodnotenie:
zápočet, skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 408
ABCDEFX
17.1618.8725.7416.6720.11.47
 
Dátum poslednej zmeny: 25.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content