Štátna skúška

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: ŠtudOdd/ŠS ZS-Kyn/14    Skratka: ŠS ZS-Kyn
  •  Kredity: 10
  •  Ukončenie: Štátna skúška - predmet štátnej skúšky
  •  
  • Semester:
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Rozsah výučby: Týždenný:    -   Za obdobie štúdia: (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia:
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU
a) SKJ – história vzniku, poslanie, štruktúra. b) Kvalifikácia PUP (poľovne upotrebiteľných psov) na lov jednotlivých druhov zveri v poľovných revíroch, počty PUP na spoločných poľovačkách.
a) Plemenné knihy, register plemennej knihy, preukaz o pôvode psa, chovná stanica. b) Výživa a kŕmenie psov seniorov – potreba živín a energie, spôsob kŕmenia a napájania, diéty používané pre seniorov s ohľadom na zdravotný stav.
a) Ochorenia kože psov, etiológia, klinické príznaky, diagnostika. b) Výživa a kŕmenie gravidných súk – potreba živín a energie v jednotlivých štádiách gravidity, spôsob kŕmenia, odporúčané diéty.
a) Prvá pomoc pri úrazoch a iných traumách psov (napadnutie zverou, postrelenie, autonehody a iné). b) Výživa a kŕmenie laktujúcich súk – potreba živín a energie v jednotlivých štádiách laktácie, spôsob kŕmenia, odporúčané diéty, kŕmenie v období odstavu šteniat.
a) Infekčné a parazitárne choroby prenosné zo psov na človeka. Preventívne a zdolávacie opatrenia v chovoch psov vo vzťahu k zoonózam. b) Zásady výživy a kŕmenia šteniat v období mledzivovej výživy – zabezpečenie živín a energie, podmienky súvisiace s úspešným priebehom mledzivovej výživy.
a) Etika chovateľov psov, etika chovu psa a etické zákonitosti výcviku psov. b) Zásady výživy a kŕmenia šteniat v období mliečnej výživy – potreba živín a energie v období mliečnej výživy, podmienky pre úspešný priebeh mliečnej výživy a odstav šteniat, odporúčané diéty.
a) Kynologicko – veterinárna starostlivosť v chovoch psov, preventívne a pravidelné opatrenia. b) Zásady výživy osirelých šteniat a mliečne náhradky pre šteňatá.
a) Pásomnice psov – najvýznamnejšie druhy. Echinokokóza a alveokokóza psov a psovitých šeliem, etiológia, epizootológia epidemiológia. Cystická echinokokóza a alveolárna echinokokóza. b) Výživa a kŕmenie šteniat od odstavu do dosiahnutia dospelosti – potreba živín a energie v jednotlivých štádiách rastu vzhľadom na plemennú príslušnosť, spôsob kŕmenia, odporúčané diéty, zdravotné riziká pri nesprávnej výžive.
a) Vnútorná regulácia správania – pudy a inštinkty, fixované vzorce správania (FAP). b) Choroby srdca a kardiovaskulárneho systému psov, najvýznamnejšie vnútorné, infekčné a parazitárne ochorenia.
a) Anatomicko-morfologické termíny označujúce polohu a smer častí tela. b) Choroby dýchacieho aparátu psov, najvýznamnejšie vnútorné, infekčné a parazitárne ochorenia.
a) Toxokaróza a toxaskarióza, etiológia, vývinový cyklus, klinické príznaky, prevencia. Larva migrans visceralis a larva migrans ocularis. b) Presuny psov. Očkovacie preukazy, domáce, medzinárodné (pet pasy). Elektronická identifikácia psov – čipovanie.
a) FCI – história vzniku, poslanie, štruktúra. Kynologické organizácie vo svete mimo FCI b) Stavače – rozdelenie, skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a ich pracovné uplatnenie
a) FCI a rozdelenie plemien psov do skupín. b) Choroby tráviaceho systému psov, najvýznamnejšie vnútorné, infekčné, parazitárne ochorenia.
a) X. skupina plemien psov podľa FCI. Chrty a ich pracovné uplatnenie. b) Choroby pečene a pankreasu psov (najvýznamnejšie vnútorné, infekčné; etiológia, klinické príznaky, diagnostika, prvá pomoc).
a) IX. skupina plemien psov podľa FCI. Spoločenské a sprievodné psy a ich pracovné uplatnenie. b) Agility – prekážky, metodika výcviku, chyby a diskvalifikácia.
a) Zmeny psov po domestikácii, pôvod Canis domesticus, zákonitosti života svorky. b) Canisterapia – charakteristika psa, metodika výcviku a canisterapeutické skúšky psov.
a) História a súčasnosť plemena československý vlčiak a slovenský čuvač. b) Dostihový šport – coursing, doping; dostihy na dráhe, licencia, metodika výcviku.
a) História a súčasnosť plemena slovenský hrubosrstý stavač a slovenský kopov. b) Záchranárske psy – metodika výcviku psa na lavíne a ruinách; metodika výcviku psa na ploche a vode.
a) V. skupina plemien psov podľa FCI. Špice a tzv. pôvodné plemená a ich pracovné uplatnenie. b) Záprahový šport – šprint, distance, kategórie.
a) I. skupina plemien psov podľa FCI. Plemená ovčiarske a pastierske (okrem švajčiarskych salašníckych psov) a ich pracovné uplatnenie. b) Asistenčný, signálny, vodiaci pes – metodika výcviku.
a) II. skupina plemien psov podľa FCI. Pinče, bradáče, molosoidné (dogovité), švajčiarske salašnícke psy a ich pracovné uplatnenie. b) Iné aktivity (Flyball, Frisbee, Obedience, Tanec so psom a iné).
a) III. skupina plemien psov podľa FCI. Teriéry a ich pracovné uplatnenie. b) Všeobecná charakteristika priestupku a priestupky podľa zákona č. 282/2002 Z.z.
a) Besnota a iné infekčné ochorenia postihujúce nervový systém psov. b) Sliediče a retrievery – skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a ich pracovné uplatnenie.
a) Najvýznamnejšie ektoparazitózy psov so zoonóznym potenciálom – etiológia, klinické príznaky a prenecia. b) Základné mechanizmy regulácie správania - nervová sústava a jej funkcie, stres, distres, deprivácie, frustrácie, frustračná a deprivačná tolerancia, mechanizmus stresových reakcií.
a) Metodika výcviku psov zameraných na pachové práce (drogy, tabak, výbušniny a ich prekurzory). Vysvetlite a definujte pojmy podmienok vzniku podmieneného reflexu pri výcviku pachových prác. b) Význam kľúčového podnetu pre vrodené správanie, spúšťače správania, nadnormálne spúšťače.
a) Motivačné aspekty správania – motivačný cyklus, preskokové správanie, intenčné a ambivalentné správanie. b) Evidencia, identifikácia a registrácia psov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
a) Modifikácia správania skúsenosťami – učenie, predpoklady a klasifikácia, fylogenéza, limity učenia. b) Choroby pohybového aparátu psov; najvýznamnejšie vnútorné, infekčné a dietetické ochorenia pohybového aparátu – kostry a svalstva; etiológia, príznaky, diagnostika.
a) Vnútorná regulácia správania – pudy a inštinkty, fixované vzorce správania (FAP). b) Choroby obličiek, močového mechúra a vývodných močových ciest psovô najvýznamnejšie vnútorné, infekčné a parazitárne ochorenia močového mechúra a vývodných močových ciest; etiológia, príznaky.
a) Ontogenéza psa – vývojové fázy, socializácia a habituácia psa. Opíšte rozdiel medzi obdobím výchovy a výcvikom u psa. b) Vybrané časti zákona o veterinárnej starostlivosti súvisiace s chovom psov. Povinnosti chovateľa, ochrana zvierat, priestupky a iné správne delikty na úseku chovu spoločenských zvierat.
a) Problematika a špecifiká výchovy a výcviku jedincov plemien nazývaných ako nebezpečné, resp. „bojové“. b) Vakcinácie psov, hlavné zásady, možné komplikácie.
a) Opíšte výber jedincov podľa typu povahy pre jednotlivé možnosti využitia psov. b) Základné mechanizmy regulácie správania - nervová sústava a jej funkcie, stres, distres, deprivácie, frustrácie, frustračná a deprivačná tolerancia, mechanizmus stresových reakcií.
a) Všeobecná charakteristika najčastejšie používaných metód výcviku psov. Metodológia výcviku tzv. základnej ovládateľnosti, uplatnenie „výcviku hrou“ u pracovných psov. b) Intoxikácie psov, etiológia, príznaky, diagnostika a prvá pomoc.
a) Charakterizujte rozdiel medzi výchovou športového a služobného psa. b) Kynologicko–veterinárna starostlivosť v chovoch psov. Welfare – ustajnenie a hygiena hovu psov.
a) Výstavný poriadok FCI a tituly udeľované FCI na výstavách a skúškach. b) Duriče – skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a ich pracovné uplatnenie.
a) Etologické a psychologické princípy canisterapie – význam a aplikácia, psychosociálne vzťahy človek – pes. b) Vyšetrenie chovu psov ako celku z kynologicko – hygienického hľadiska.
a) Národný skúšobný poriadok – charakterizujte druhy a stupne skúšok. b) Alergie psov a účinné opatrenia pri ich eliminácii.
a) Vektormi prenášané infekčné a parazitárne ochorenia psov. b) Brloháre – rozdelenie, skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a ich pracovné uplatnenie.
a) Zväz športovej kynológie – organizácia, štrutúra a poslanie. b) Farbiare – plemená, ich pracovné uplatnenie a podmienky zaradenia do chovu.
a) Chovateľský a zápisný poriadok SKJ. b) Výživa a kŕmenie dospelých psov – mladých a v strednom veku – potreba živín a energie, krmivá používané vo výžive psov, zdravotné riziká pri nesprávnej výžive dospelých psov a odporúčané diéty.
a) Chovateľské kluby v SR a ich poslanie. b) Všeobecné zásady kŕmenia psov, komerčne vyrábané krmivá (druhy) a doma pripravované kŕmne dávky – zásady uplatňované pri výbere krmív
a) Zásady organizácie kynologického podujatia. b) Výživa a kŕmenie psov v záťaži (športové, pracovné) – potreba živín a energie vo vzťahu k zaťaženiu, diéty odporúčané pri zvýšenej záťaži, spôsob kŕmenia a napájania vzhľadom na zvýšenú záťaž.
Stručná osnova predmetu
a) SKJ – história vzniku, poslanie, štruktúra. b) Kvalifikácia PUP (poľovne upotrebiteľných psov) na lov jednotlivých druhov zveri v poľovných revíroch, počty PUP na spoločných poľovačkách.
a) FCI – história vzniku, poslanie, štruktúra. Kynologické organizácie vo svete mimo FCI. b) Stavače – rozdelenie, skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a ich pracovné uplatnenie.
a) Besnota a iné infekčné ochorenia postihujúce nervový systém psov. b) Sliediče a retrievery – skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a ich pracovné uplatnenie.
a) Výstavný poriadok FCI a tituly udeľované FCI na výstavách a skúškach. b) Duriče – skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a ich pracovné uplatnenie.
a) Vektormi prenášané infekčné a parazitárne ochorenia psov. b) Brloháre – rozdelenie, skúšky poľovnej upotrebiteľnosti a ich pracovné uplatnenie.
a) Zväz športovej kynológie – organizácia, štrutúra a poslanie. b) Farbiare – plemená, ich pracovné uplatnenie a podmienky zaradenia do chovu.
a) Chovateľský a zápisný poriadok SKJ. b) Výživa a kŕmenie dospelých psov – mladých a v strednom veku – potreba živín a energie, krmivá používané vo výžive psov, zdravotné riziká pri nesprávnej výžive dospelých psov a odporúčané diéty.
a) Chovateľské kluby v SR a ich poslanie. b) Všeobecné zásady kŕmenia psov, komerčne vyrábané krmivá (druhy) a doma pripravované kŕmne dávky – zásady uplatňované pri výbere krmív.
a) Zásady organizácie kynologického podujatia. b) Výživa a kŕmenie psov v záťaži (športové, pracovné) – potreba živín a energie vo vzťahu k zaťaženiu, diéty odporúčané pri zvýšenej záťaži, spôsob kŕmenia a napájania vzhľadom na zvýšenú záťaž.
a) Plemenné knihy, register plemennej knihy, preukaz o pôvode psa, chovná stanica. b) Výživa a kŕmenie psov seniorov – potreba živín a energie, spôsob kŕmenia a napájania, diéty používané pre seniorov s ohľadom na zdravotný stav.
a) Ochorenia kože psov, etiológia, klinické príznaky, diagnostika. b) Výživa a kŕmenie gravidných súk – potreba živín a energie v jednotlivých štádiách gravidity, spôsob kŕmenia, odporúčané diéty.
a) Prvá pomoc pri úrazoch a iných traumách psov (napadnutie zverou, postrelenie, autonehody a iné). b) Výživa a kŕmenie laktujúcich súk – potreba živín a energie v jednotlivých štádiách laktácie, spôsob kŕmenia, odporúčané diéty, kŕmenie v období odstavu šteniat.
a) Infekčné a parazitárne choroby prenosné zo psov na človeka. Preventívne a zdolávacie opatrenia v chovoch psov vo vzťahu k zoonózam. b) Zásady výživy a kŕmenia šteniat v období mledzivovej výživy – zabezpečenie živín a energie, podmienky súvisiace s úspešným priebehom mledzivovej výživy.
a) Etika chovateľov psov, etika chovu psa a etické zákonitosti výcviku psov. b) Zásady výživy a kŕmenia šteniat v období mliečnej výživy – potreba živín a energie v období mliečnej výživy, podmienky pre úspešný priebeh mliečnej výživy a odstav šteniat, odporúčané diéty.
a) Kynologicko – veterinárna starostlivosť v chovoch psov, preventívne a pravidelné opatrenia. b) Zásady výživy osirelých šteniat a mliečne náhradky pre šteňatá.
a) Pásomnice psov – najvýznamnejšie druhy. Echinokokóza a alveokokóza psov a psovitých šeliem, etiológia, epizootológia epidemiológia. Cystická echinokokóza a alveolárna echinokokóza. b) Výživa a kŕmenie šteniat od odstavu do dosiahnutia dospelosti – potreba živín a energie v jednotlivých štádiách rastu vzhľadom na plemennú príslušnosť, spôsob kŕmenia, odporúčané diéty, zdravotné riziká pri nesprávnej výžive.
a) Vnútorná regulácia správania – pudy a inštinkty, fixované vzorce správania (FAP). b) Choroby srdca a kardiovaskulárneho systému psov, najvýznamnejšie vnútorné, infekčné a parazitárne ochorenia.
a) Anatomicko-morfologické termíny označujúce polohu a smer častí tela. b) Choroby dýchacieho aparátu psov, najvýznamnejšie vnútorné, infekčné a parazitárne ochorenia.
a) Toxokaróza a toxaskarióza, etiológia, vývinový cyklus, klinické príznaky, prevencia. Larva migrans visceralis a larva migrans ocularis. b) Presuny psov. Očkovacie preukazy, domáce, medzinárodné (pet pasy). Elektronická identifikácia psov – čipovanie.
a) FCI a rozdelenie plemien psov do skupín. b) Choroby tráviaceho systému psov, najvýznamnejšie vnútorné, infekčné, parazitárne ochorenia.
a) X. skupina plemien psov podľa FCI. Chrty a ich pracovné uplatnenie. b) Choroby pečene a pankreasu psov (najvýznamnejšie vnútorné, infekčné; etiológia, klinické príznaky, diagnostika, prvá pomoc).
a) IX. skupina plemien psov podľa FCI. Spoločenské a sprievodné psy a ich pracovné uplatnenie. b) Agility – prekážky, metodika výcviku, chyby a diskvalifikácia.
a) Zmeny psov po domestikácii, pôvod Canis domesticus, zákonitosti života svorky. b) Canisterapia – charakteristika psa, metodika výcviku a canisterapeutické skúšky psov.
a) História a súčasnosť plemena československý vlčiak a slovenský čuvač. b) Dostihový šport – coursing, doping; dostihy na dráhe, licencia, metodika výcviku.
a) História a súčasnosť plemena slovenský hrubosrstý stavač a slovenský kopov. b) Záchranárske psy – metodika výcviku psa na lavíne a ruinách; metodika výcviku psa na ploche a vode.
a) V. skupina plemien psov podľa FCI. Špice a tzv. pôvodné plemená a ich pracovné uplatnenie. b) Záprahový šport – šprint, distance, kategórie.
a) I. skupina plemien psov podľa FCI. Plemená ovčiarske a pastierske (okrem švajčiarskych salašníckych psov) a ich pracovné uplatnenie. b) Asistenčný, signálny, vodiaci pes – metodika výcviku.
a) II. skupina plemien psov podľa FCI. Pinče, bradáče, molosoidné (dogovité), švajčiarske salašnícke psy a ich pracovné uplatnenie. b) Iné aktivity (Flyball, Frisbee, Obedience, Tanec so psom a iné).
a) III. skupina plemien psov podľa FCI. Teriéry a ich pracovné uplatnenie. b) Všeobecná charakteristika priestupku a priestupky podľa zákona č. 282/2002 Z.z.
a) Najvýznamnejšie ektoparazitózy psov so zoonóznym potenciálom – etiológia, klinické príznaky a prenecia. b) Základné mechanizmy regulácie správania - nervová sústava a jej funkcie, stres, distres, deprivácie, frustrácie, frustračná a deprivačná tolerancia, mechanizmus stresových reakcií.
a) Metodika výcviku psov zameraných na pachové práce (drogy, tabak, výbušniny a ich prekurzory). Vysvetlite a definujte pojmy podmienok vzniku podmieneného reflexu pri výcviku pachových prác. b) Význam kľúčového podnetu pre vrodené správanie, spúšťače správania, nadnormálne spúšťače.
a) Motivačné aspekty správania – motivačný cyklus, preskokové správanie, intenčné a ambivalentné správanie. b) Evidencia, identifikácia a registrácia psov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
a) Modifikácia správania skúsenosťami – učenie, predpoklady a klasifikácia, fylogenéza, limity učenia. b) Choroby pohybového aparátu psov; najvýznamnejšie vnútorné, infekčné a dietetické ochorenia pohybového aparátu – kostry a svalstva; etiológia, príznaky, diagnostika.
a) Vnútorná regulácia správania – pudy a inštinkty, fixované vzorce správania (FAP). b) Choroby obličiek, močového mechúra a vývodných močových ciest psovô najvýznamnejšie vnútorné, infekčné a parazitárne ochorenia močového mechúra a vývodných močových ciest; etiológia, príznaky.
a) Ontogenéza psa – vývojové fázy, socializácia a habituácia psa. Opíšte rozdiel medzi obdobím výchovy a výcvikom u psa. b) Vybrané časti zákona o veterinárnej starostlivosti súvisiace s chovom psov. Povinnosti chovateľa, ochrana zvierat, priestupky a iné správne delikty na úseku chovu spoločenských zvierat.
a) Problematika a špecifiká výchovy a výcviku jedincov plemien nazývaných ako nebezpečné, resp. „bojové“. b) Vakcinácie psov, hlavné zásady, možné komplikácie.
a) Opíšte výber jedincov podľa typu povahy pre jednotlivé možnosti využitia psov. b) Základné mechanizmy regulácie správania - nervová sústava a jej funkcie, stres, distres, deprivácie, frustrácie, frustračná a deprivačná tolerancia, mechanizmus stresových reakcií.
a) Všeobecná charakteristika najčastejšie používaných metód výcviku psov. Metodológia výcviku tzv. základnej ovládateľnosti, uplatnenie „výcviku hrou“ u pracovných psov. b) Intoxikácie psov, etiológia, príznaky, diagnostika a prvá pomoc.
a) Charakterizujte rozdiel medzi výchovou športového a služobného psa. b) Kynologicko–veterinárna starostlivosť v chovoch psov. Welfare – ustajnenie a hygiena chovu psov.
a) Etologické a psychologické princípy canisterapie – význam a aplikácia, psychosociálne vzťahy človek – pes. b) Vyšetrenie chovu psov ako celku z kynologicko – hygienického hľadiska.
a) Národný skúšobný poriadok – charakterizujte druhy a stupne skúšok. b) Alergie psov a účinné opatrenia pri ich eliminácii.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Záverečné hodnotenie:
štátna skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 234
ABCDEFX
33.3321.7922.2216.240.00.05.980.43
 
Dátum poslednej zmeny: 25.06.2015
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content