Základy morfológie

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaAHF/ZklM1 Kef3*/18    Skratka: ZklM1 Kef3*
  •  Kredity: 0
  •  Ukončenie: Zápočet
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 2   -   Za obdobie štúdia: 26 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Nadväzujúce:  
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Predmet anatómia: základnou podmienkou absolvovania predmetu je úspešné zvládnutie teoretického testu. Kontrola sa realizuje v 13. týždni semestra. Histológia: základnou podmienkou absolvovania predmetu je vypracovanie protokolov histologických preparátov. Súčasťou je tiež úspešná odovzdávka z histologických preparátov. Účasť na praktických cvičeniach je povinná, v súlade so študijným poriadkom UVLF.
Výsledky vzdelávania
V rámci štúdia anatómie študenti nadobudnú vedomosti o morfológii tela psa. Nadobudnú prehľad o makroskopickej štruktúre zdravých orgánov a ich topografickom usporiadaní. V rámci štúdia histológie študenti spoznajú normálnu histologickú štruktúru tkanív a orgánov psa. Zároveň nadobudnú základné vedomosti z oblasti embryológie. Získané vedomosti sú nevyhnutné pre pochopenie disciplín študovaných vo vyšších ročníkoch.
Stručná osnova predmetu
Výučba predmetu anatómia je rozložená do niekoľkých sústav. Patria k nim kostrová sústava, svalová sústava, tráviaca sústava, dýchacia sústava, močové orgány, pohlavná sústava, cievna sústava nervová sústava so zmyslovými orgánmi a kožná sústava. V rámci nich sa sleduje s anatomická stavba a topografia orgánov. Výučba predmetu histológia pozostáva zo všeobecnej histológie (normálna štruktúra tkanív psa) a špeciálnej histológie (normálna štruktúra orgánov psa). Súčasťou je aj embryológia, ktorá sa zaoberá intrauterinným vývojom psa.
Sylabus predmetu
Histológia a embryológia - Sylabus prednášok: 1. Úvod do histológie, epitelové tkanivo, väzivo, chrupka, kosť, osteogenéza 2. Krv a lymfa. Hladká, priečne pruhovaná kostrová a srdcová svalovina. Nervové tkanivo. 3. Srdcovo cievny a lymfatický systém. Endokrinné žľazy 4. Tráviaci a dýchací systém. 5. Močotvorné orgány. Pohlavné orgány samca a samice. 6. Nervový, kožný systém a zmyslové orgány. 7. Embryológia - oocyt, spermia, oplodnenie, placenta suky. Anatómia – Sylabus prednášok: 8. Základné anatomické pojmy. Názvy polôh a smerov častí tela, delenie tela. Kostné modelácie. Kostra končatín. 9. Oblasti hlavy. Kostra hlavy − lebkové a tvárové kosti. Chrbtica, krčné stavce, hrudníkové stavce, bedrové stavce, krížové stavce, chvostové stavce, rebrá, hrudná kosť. 10. Svalová sústava všeobecne. Pokrývky končatín, svaly končatín. 11.Svaly telového kmeňa- svaly hlavy, krku, hrudníka, brucha, chvostové svaly. 12. Spojenie kostí, druhy kĺbov. Kĺby a väzy končatín, spojenia hlavy a chrbtice. 13. Dýchacia sústava, nosová dutina, paranazálne dutiny, hrtan, priedušnica, priedušky, pľúca. Histológia a embryológia - Sylabus cvičení: 1. Štúdium histologických preparátov: krycie a žľazové epitely, väzivá, chrupkové a kostné tkanivo, krvný náter psa. 2. Štúdium histologických preparátov: hladká, priečne pruhovaná, kostrová a srdcová svalovina, nervové bunky a nervové vlákna. 3. Štúdium histologických preparátov: srdce, svalová tepna a žila miazgová uzlina, slezina, týmus, hypofýza, štítna žľaza, nadoblička, Langerhansove ostrovčeky v pankrease. 4. Štúdium histologických preparátov: jazyk, zub, pažerák, žalúdok, dvanástnik, hrubé črevo a análna oblasť, priedušnica, pľúca. 5. Štúdium histologických preparátov: oblička, močovod, močový mechúr, semenník, prisemenník, pohlavný úd psa, vaječník, vajcovod, maternica, pošva. 6. Štúdium histologických preparátov: mozog, miecha, mozoček, somatický nerv. Koža, chodidlový vankúšik, mliečna žľaza, chĺpy psa, oko, ucho. 7. Štúdium histologických preparátov: spermie, placenta suky. Anatómia - Sylabus cvičení: 8. Základné anatomické pojmy. Názvy polôh a smerov častí tela, delenie tela. Kostné modelácie. Kostra končatín. 9. Oblasti hlavy. Kostra hlavy − lebkové a tvárové kosti. Chrbtica, krčné stavce, hrudníkové stavce, bedrové stavce, krížové stavce, chvostové stavce, rebrá, hrudná kosť. 10. Svalová sústava všeobecne. Pokrývky končatín, svaly končatín. 11.Svaly telového kmeňa- svaly hlavy, krku, hrudníka, brucha, chvostové svaly. 12. Spojenie kostí, druhy kĺbov. Kĺby a väzy končatín, spojenia hlavy a chrbtice. 13. Dýchacia sústava, nosová dutina, paranazálne dutiny, hrtan, priedušnica, priedušky, pľúca.
Odporúčaná literatúra
Histológia: 1. Almášiová V., Holovská K., Cigánková V.: Histológia a embryológia pre kynológov, UVLF Košice, 2015, ISBN 978-80-8077-461-5, 134 str. 2. Cigánková V., Almášiová V., Holovská K.: Histológia a embryológia pre kynológov - Návody na cvičenia, UVLF Košice, 2021 3. Almášiová V., Holovská K., Cigánková V.: Histologické preparáty pre kynológov. Intranet UVLF-kontakty-pracovisko-almasiova 4. e- učebnica, UVIK, V. Almášiová a S. Andrašková: Atlas histologických preparátov pre kynológov 5. Moodle - Prednášky a cvičenia Anatómia: 1. Anatómia pre kynológov, Danko, J., Marettová, E., Flešárová, S., Šulla, I., Vdoviaková, K., Teleky, J., Maženský, D., UVL Košice, 2007 2. Oblasti tela psa, Marettová, E., UVL Košice, 2009 3. Doporučená: Anatómia psa Danko, J., Flešárová, S. a kol., 2008, IKAR Marettová, E.: Anatómia pre kynológov I, Pohybový aparát, UVLF, 2020
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Histológia a embryológia: vypracovanie protokolov histologických preparátov, určovanie a opísanie histologických preparátov (minimálna úspešnosť 51%). Anatómia - teoretický test (minimálna úspešnosť 51%).
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet anatómia: základnou podmienkou absolvovania predmetu je úspešné zvládnutie teoretického testu. Kontrola sa realizuje v 13. týždni semestra. Histológia: základnou podmienkou absolvovania predmetu je vypracovanie protokolov histologických preparátov. Súčasťou je tiež úspešná odovzdávka z histologických preparátov. Účasť na praktických cvičeniach je povinná, v súlade so študijným poriadkom UVLF.
Záverečné hodnotenie:
Histológia a embryológia: vypracovanie protokolov histologických preparátov, určovanie a opísanie histologických preparátov (minimálna úspešnosť 51%). Anatómia: písomná skúška - minimálna úspešnosť 51%.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 247
ABCDEFX
6.4893.52
 
Dátum poslednej zmeny: 29.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content