Etika v kynológii

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaŽPVLE/EtvK Kef3/18    Skratka: EtvK Kef3
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU
Psychosociálne vzťahy človek a pes, empatia, prosociálnosť, welfare psov, princípy etickej komunikácie, starostlivosť o psov rôznych plemien, vekových období a výcviku.
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Aktívna účasť na cvičeniach, absolvovanie 80% cvičení, odovzdanie seminárnej práce, absolvovanie skúšky.
Výsledky vzdelávania
Študent získava absolvovaním predmetu vedomosti o etike, morálke správnom prístupe k ľuďom, zvieratám.
Stručná osnova predmetu
Formulácia, interpretácia pojmu etika v chove psov. Definícia pojmu etika, história etiky, základné smery etiky, význam etiky v živote človeka a spoločnosti, etika chovateľov psov smerovaná k iným ľuďom, iným chovateľom a k samotným zvieratám. Etické a prosociálne vzťahy človek - pes Definícia pojmu prosociálnosť, motivácia človeka vlastniť psa, motivačné typy majiteľov psov. Vývoj vzťahov medzi človekom a psom. Etické aspekty ontogenézy psov. Protektívne faktory stavu welfare psov. Čo je to welfare. Základné požiadavky psov na welfare, význam ich naplnenia pre
pohodu psov, pohodu majiteľov a okolia. Profesijná starostlivosť o welfare psov. Povinnosti chovateľa, povinnosti ošetrovateľa, povinnosti veterinára. Etické východiská chovu a odchovu psov Etika chovu spoločenských, služobných, poľovných a pastierskych psov. Správny prístup chovateľa k šteňatám a mladým psov. Etické zákonitosti výcviku psov . Definícia výcviku psov (poľovných, služobných, športových, spoločenských), základné. Rozdiely výcviku jednotlivých kategórií, vyspelosť chovateľa, etika posudzovania exteriéru a výkonnosti psa. Etické súvislosti záťaže a výkonu u psov. Chov psov z ekonomických dôvodov, neúmerná záťaž a výkon psov
Etické zásady eutanázie psov. Definícia eutanázie, formy eutanázie, etika prístupu veterinárneho lekára ku klientovi a k pacientovi. Výkon eutanázie lege artis najčastejšie chyby pri výkone eutanázie a chyby v správaní sa ku klientovi a mŕtvemu zvieraťu. Empatia veterinárny lekár – klient. Etické „záujmy a práva“ psov. Práva a záujmy psov, ich naplnenie z pohľadu odchovu, chovu a výcviku. Vzťahy chovateľ a pes. Etická dilema pes – priateľ človeka a recipročný altruizmus.
Definícia termínu recipročný altruizmus, definícia etickej dilemy. Analýza pojmu pes priateľ človeka.
Sylabus predmetu
PREDNÁŠKY:
1. Formulácia, interpretácia pojmu etika v chove psov
Definícia pojmu etika, história etiky, základné smery etiky, význam etiky v živote človeka a spoločnosti, etika chovateľov psov smerovaná k iným ľuďom, iným chovateľom a k samotným zvieratám
2. Etické a prosociálne vzťahy človek - pes
Definícia pojmu prosociálnosť, motivácia človeka vlastniť psa, motivačné typy majiteľov psov. Vývoj vzťahov medzi človekom a psom
3. Etické aspekty ontogenézy psov
4. Protektívne faktory stavu welfare psov
Čo je to welfare. Základné požiadavky psov na welfare, význam ich naplnenia pre pohodu psov, pohodu majiteľov a okolia
5.Profesíjna starostlivosť o welfare psov
Povinnosti chovateľa, povinnosti ošetrovateľa, povinnosti veterinára
6.Etické východiská chovu a odchovu psov
Etika chovu spoločenských, služobných, poľovných a pastierských psov. Správny prístup chovateľa k šteňatám a mladým psov
7.Etické zákonitosti výcviku psov
Definícia výcviku psov (poľovných, služobných, športových, spoločenských), základné rozdiely výcviku jednotlivých kategórií, vyspelosť chovateľa, etika posudzovania exteriéru a výkonnosti psa
8.Etické súvislosti záťaže a výkonu u psov
Chov psov z ekonomických dôvodov, neúmerná záťaž a výkon psov
9.Etické zásady eutanázie psov
Definícia eutanázie, formy eutanázie, etika prístupu veterinárneho lekára ku klientovi a k pacientovi. Výkon eutanázie lege artis najčastejšie chyby pri výkone eutanázie a chyby v správaní sa ku klientovi a mŕtvemu zvieraťu. Empatia veterinárny lekár – klient
10.Etické „záujmy a práva“ psov
Práva a záujmy psov, ich naplnenie z pohľadu odchovu, chovu a výcviku. Vzťahy chovateľ a pes
11.Etická dilema pes – priateľ človeka a recipročný altruizmus.
Definícia termínu recipročný altruizmus, definícia etickej dilemy. Analýza pojmu pes – priateľ človeka. Dedukcia výsledkov etickej dilemy pes priateľ človeka a recipročný altruizmus
12.Etické princípy experimentov na psoch
Využitie psov ako experimentálnych zvierat (stručná história), súčasná legislatíva, využitie výsledkov v praxi. Využitie psov ako donorov v transplantáciách a z hematologického pohľadu
13.Etika transportu a veterinárnych zákrokov.
Rozdelenie veterinárnych zákrokov, výkon jednotlivých úkonov lege artis, platná legislatíva, chyby veterinárnych lekárov a chovateľov v ambulantnej praxi. Spôsoby transportu, platná legislatíva pri transporte psov do zahraničia a etické úskalia výkonu transportu psov
CVIČENIA:
1.Etické nadväznosti motivácie vlastniť psa
Prečo človek chce vlastniť psa, jeho motivácia, etická nadväznosť motivácie vlastniť psa, schopnosť pokryť potreby psa
2. Etické súvislosti estetiky výberu psa
3.Etické princípy výkonu eutanázie u psov
Humánna eutanázia psov, výkon eutanázie
4.Komplementarita Hypokratových zásad a Schweitzerovho kanonu v chove psov
Definícia Schweitzerovho kanonu, Hypokratové zásady vo veterinárnej medicíne a chovateľskej praxi
5.Prosociálne správanie, štýl života majiteľov psov
Význam prosociálneho správania sa v živote, štýl života majiteľov psov v ohľade k okoliu, iným ľuďom a zvieratám
6.Etické zásady komunikácie človeka a psa
Formy komunikácie (neverbálna a verbálna komunikácia), medzidruhová komunikácia človek - pes a pes – človek
7.Etické princípy špeciálneho výcviku psov (záchranárstvo, AAT a iné) definícia pojmu špeciálny výcvik psov, špecifiká výcviku záchranárskych psov, psov na pomocnú terapiu, psov na vyhľadávanie psychotropných látok a psov na vojenské účely z etického hľadiska
8.Etické východiská služobnej kynológie. Definícia pojmu služobných psov služobná kynológia, špecifiká služobných plemien psov, etika odchovu a chovu
9.Filmová dokumentácia experimentov na psoch, etické aspekty experimentov na psoch (aj iných zvieratách), význam etických komisií pri schvaľovaní pokusov a význam filmovej dokumentácie experimentov
10.Etické zásady veterinárných zákrokov a manipulácie so psami, základné úkony vykonávané na psoch ich výkon z hľadiska humánnosti a profesionality veterinárnych lekárov, pomocného personálu a chovateľov psov.
11.Empatia a asertivita vzťahov človek – pes, definícia pojmu empatia, asertivita. Ich význam v živote človeka a vo vzťahoch človek pes
12.Kazuistiky z praxe, prípady z praxe a spôsoby ich riešenia
13.Antropomorfizácia psov a zoomorfizácia psov, definícia pojmov, ich význam v praktickom živote, spôsoby ich prevencie
Odporúčaná literatúra
Poskytnutá vyučujúcim.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Teoretická pripravenosť študenta na aktuálnu tému prednášok a cvičení. Aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach. Absolvovanie 100% praktických cvičení. Odovzdanie seminárnej práce. Získanie zápočtu a absolvovanie záverečného testu.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, absolvovanie 80% cvičení, odovzdanie seminárnej práce, absolvovanie skúšky.
Záverečné hodnotenie:
Získanie zápočtu a absolvovanie záverečného test
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 82
ABCDEFX
91.466.12.440.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 25.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content