Základy informatiky a štatistiky

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaŽPVLE/ZkInŠ Kef3/18    Skratka: ZkInŠ Kef3
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •  
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2   -   Za obdobie štúdia: 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Výsledné hodnotenie pozostáva zo súčtu bodov získaných zo zápočtu, ktorý predstavuje 20 percent a zo skúšky, ktorá predstavuje 80 percent známky. Na získanie zápočtu je potrebné odovzdať príslušné zadania podľa pokynov garanta predmetu. Študent, ktorý odovzdal úplné a správne vypracované zadania podľa pokynov garanta predmetu, získava zo zápočtu plný počet bodov, čo činí 20 percent celkovej známky. Študentovi, ktorý odovzdal neúplné, respektíve nesprávne vypracované zadania, poprípade neodovzdal zadania vôbec, nebude udelený zápočet. Okrem uvedeného, nutnou podmienkou pre získanie zápočtu je aj absolvovanie minimálne 10 cvičení s aktívnou účasťou. Na získanie skúšky je potrebné úspešné zvládnutie elektronického / písomného testu z oblasti informatiky a štatistiky. Na úspešné absolvovanie predmetu musí poslucháč získať celkovo minimálne 51 percent. Hodnotenie predmetu známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v čl. 20 VP č. 2 UVLF.
Výsledky vzdelávania
Profil absolventa predmetu môžeme charakterizovať v nasledovných bodoch:
• Pochopenie základov informatiky
• Samostatná práca a používanie OS MS Windows
• Samostatná pokročilá práca s kancelárskym balíkom MS Office (tvorba dokumentov a šablón, tabuľky, práca s funkciami a vzorcami, používanie grafov, tvorba interaktívnych prezentácií)
• Používanie internetu (vyhľadávanie, používanie informačných zdrojov, komunikácia, ochrana osobných údajov, sociálne siete a pod.)
• Pochopenie základov štatistiky
• Schopnosť aplikovať vybrané štatistické metódy v príslušnej oblasti s dôrazom na praktické zručnosti a ich využitie v praxi
Stručná osnova predmetu
1. Úvod do predmetu
2. Úvod do programu MS OFFICE (všeobecné informácie). Úvod do programu MS WORD (užívateľské rozhranie, nastavenie dokumentu, formátovanie textu a pod.) / MS WORD
3. Úvod do programu MS WORD (užívateľské rozhranie, nastavenie dokumentu, formátovanie textu a pod.), Pokročilé funkcie programu MS WORD (štýly, generovanie zoznamov, tabuľka, rovnice, citácie a pod.) / MS WORD
4. MS WORD – praktická časť
5. Úvod do programu MS EXCEL (užívateľské rozhranie, nastavenie dokumentu, formátovanie bunky a pod.) / MS EXCEL
6. Pokročilé funkcie programu MS EXCEL (vzorce, vybrané funkcie, graf, filtrovanie, kontingencia a pod.) / MS EXCEL
7. MS EXCEL – praktická časť
8. Úvod do informatiky (údaje, informácia, informačný proces, reprezentácia informácie, architektúra číslicového počítača, rozdelenie počítačov, história počítačov), Osobný počítač (hardvér, softvér, perifériá), BIOS (základné vlastnosti a funkcie BIOS-u) / IT
9. Úvod do operačných systémov (vlastnosti, funkcie, história, štruktúra, inštalácia), Úvod do sietí (rozdelenie, topológie, vlastnosti a funkcie, zdieľanie informácií, vzdialená správa a vzdialená pomoc, bezpečnosť, serverové role ), Aplikácia IKT v praxi (mail, komunikačné programy, chat, sociálne siete) / IT
10. Úvod do štatistiky (definícia a význam štatistiky, základné pojmy, štatistický postup a štatistické merania), Pravdepodobnosť a jej rozdelenia (vybrané rozdelenia pravdepodobnosti) / Vybrané štatistické metódy v príslušnej oblasti a ich použitie v praxi pomocou programu MS Excel
11. Triedenie údajov (asociačná a kontingenčná tabuľka, frekvenčná tabuľka), Štatistické charakteristiky (stredné hodnoty, variabilita, odchýlky, rozptyl) / Vybrané štatistické metódy v príslušnej oblasti a ich použitie v praxi pomocou programu MS Excel
12. Vybrané štatistické metódy v príslušnej oblasti a ich použitie v praxi pomocou programu MS Excel
13. Vybrané štatistické metódy v príslušnej oblasti a ich použitie v praxi pomocou programu MS Excel, Odovzdávanie zadaní
Sylabus predmetu
1.Týždeň
Cvičenia: Úvod do predmetu (podmienky ukončenia, predmet výučby, cieľ predmetu, obsahová náplň predmetu, pokyny k cvičeniam, pokyny k vypracovaniu zadaní, zdroje informácií) – prezentácia č.0.
2.Týždeň
Cvičenia: Úvod do programu MS OFFICE – prezentácia č. 10, Úvod do programu MS WORD – prezentácia č. 11 / Vypracovanie zadania č. 2 – zadanie č. 2 pokyny k vypracovaniu zadania v MS WORD.
3.Týždeň
Cvičenia: Úvod do programu MS WORD – prezentácia č. 11, Pokročilé funkcie programu MS WORD – prezentácia č. 12 / Vypracovanie zadania č. 2 – zadanie č. 2 pokyny k vypracovaniu zadania v MS WORD.
4.Týždeň
Cvičenia: Vypracovanie zadania č. 2 – zadanie č. 2 pokyny k vypracovaniu zadania v MS WORD.
5.Týždeň
Cvičenia: Úvod do programu MS EXCEL – prezentácia č. 13 / Vypracovanie zadania č. 2 – zadanie č. 2 pokyny k vypracovaniu zadania v MS EXCEL.
6.Týždeň
Cvičenia: Pokročilé funkcie programu MS EXCEL – prezentácia č. 14 / Vypracovanie zadania č. 2 – zadanie č. 2 pokyny k vypracovaniu zadania v MS EXCEL.
7.Týždeň
Cvičenia: Vypracovanie zadania č. 2 – zadanie č. 2 pokyny k vypracovaniu zadania v MS EXCEL.
8.Týždeň
Cvičenia: Úvod do informatiky – prezentácia č. 1, Osobný počítač – prezentácia č. 2, BIOS – prezentácia č. 3 / IT
9.Týždeň
Cvičenia: Úvod do operačných systémov – prezentácia č. 4, Úvod do sietí – prezentácia č. 5, Aplikácia IKT v praxi – prezentácia č. 6 / IT
10.Týždeň
Cvičenia: Úvod do štatistiky – prezentácia č. 20, Pravdepodobnosť a jej rozdelenia – prezentácia č. 21 / Vybrané štatistické metódy v príslušnej oblasti a ich použitie v praxi pomocou programu MS Excel
11.Týždeň
Cvičenia: Triedenie údajov – prezentácia č. 22, Štatistické charakteristiky – prezentácia č. 23 / Vybrané štatistické metódy v príslušnej oblasti a ich použitie v praxi pomocou programu MS Excel
12.Týždeň
Cvičenia: Vybrané štatistické metódy v príslušnej oblasti a ich použitie v praxi pomocou programu MS Excel
13.Týždeň
Cvičenia: Vybrané štatistické metódy v príslušnej oblasti a ich použitie v praxi pomocou programu MS Excel , Odovzdávanie zadaní
Odporúčaná literatúra
1. Prednášky, manuály, pokyny a tutoriály uvedené na stránke predmetu (MOODLE)
2. On-line nápoveda k MS Office a MS Windows
3. Rooney, A.: Velká kniha o počítačích, Mladá Fronta, 2010, ISBN 978-80-204-2220-0
4. Kokles, M., Romanová, A.: Informatika, Sprint, 2015, ISBN 978-80-89710-13-3
5. Takáč, L.: MS Office 2016 – návody a postupy I, edičné stredisko UVLF, 2017, ISBN 978-80-8077-553-7
6. Takáč, L.: MS Office 2016 – návody a postupy II, edičné stredisko UVLF, 2017, ISBN 978-80-8077-554-4
7. Chajdiak, J.: Štatistika jednoducho v Exceli, Statis, Bratislava, 2013, ISBN 978-80-85659-74-0
8. Walker, I.: Výskumné metody a statistika, Grada, Praha, 2013, ISBN 978-80-247-3920-5
9. Budíková, M., Králova, M., Maroš, B.: Průvodce základními statistickými metodami, Grada, Praha, 2010, ISBN 978-80-247-3243-5
10. Zvárová, J.: Základy statistiky pro biomedicínské obory, Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-246-1931-6
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Na získanie zápočtu je potrebné úspešne vypracovať zadania podľa pokynov garanta predmetu, za ktoré bude študentovi udelený zápočet, ktorý predstavuje 20 percent celkového hodnotenia. Nutnou podmienkou pre získanie zápočtu je aj absolvovanie minimálne 10 cvičení s aktívnou účasťou.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledné hodnotenie pozostáva zo súčtu bodov získaných zo zápočtu, ktorý predstavuje 20 percent a zo skúšky, ktorá predstavuje 80 percent známky. Na získanie zápočtu je potrebné odovzdať príslušné zadania podľa pokynov garanta predmetu. Študent, ktorý odovzdal úplné a správne vypracované zadania podľa pokynov garanta predmetu, získava zo zápočtu plný počet bodov, čo činí 20 percent celkovej známky. Študentovi, ktorý odovzdal neúplné, respektíve nesprávne vypracované zadania, poprípade neodovzdal zadania vôbec, nebude udelený zápočet. Okrem uvedeného, nutnou podmienkou pre získanie zápočtu je aj absolvovanie minimálne 10 cvičení s aktívnou účasťou. Na získanie skúšky je potrebné úspešné zvládnutie elektronického / písomného testu z oblasti informatiky a štatistiky. Na úspešné absolvovanie predmetu musí poslucháč získať celkovo minimálne 51 percent. Hodnotenie predmetu známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v čl. 20 VP č. 2 UVLF.
Záverečné hodnotenie:
Zápočet a skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
POZNÁMKA
Predmet sa poskytuje len v zimnom semestri
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 486
ABCDEFX
5.7621.433.3326.9512.550.0
 
Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content