Základy latinskej terminológie

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVVP/ZLT Kef/18    Skratka: ZLT Kef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •  
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2   -   Za obdobie štúdia: 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pravidelná príprava a aktívna účasť na hodine. Zvládnutie testu zo slovnej zásoby najprv z lekcie II.-IV. a potom V.-VII. Absolvovanie záverečného testu.
Výsledky vzdelávania
Výsledkom je ovládanie základnej latinskej terminológie z oblasti anatómie a klinických disciplín a súvisiacich gramatických štruktúr so zameraním na stavbu tela a choroby psa. Schopnosť rozložiť zložený jednoslovný termín a na základe znalostí gramatiky pochopiť jeho význam v kontexte viasclovného termínu.
Stručná osnova predmetu
1. Štruktúra viacslovných termínov. 2. I. - V. latinská deklinácia. 3. Adjektíva I. - III. deklinácie. 4. Stupňovanie adjektív. 5. Latinské a grécke predpony a prípony. 6. Zložené slová.
Sylabus predmetu
1. Štruktúra viacslovných termínov. 2. I. latinská deklinácia. 3. II. latinská deklinácia. 4. IV. a V. latinská deklinácia. 5. III. latinská deklinácia spoluhlásková. 6. III. latinská deklinácia samohlásková. 7. Adjektíva III. deklinácie. 8. III. grécka deklinácia. 9. Stupňovanie adjektív. 10. Latinské a grécke predpony. 11. Latinské a grécke prípony. 12. Zložené slová. 13. Opakovanie.
Odporúčaná literatúra
BARTKOVÁ, Valéria: Základy latinskej terminológie (pre kynológov). Košice: UVLF 2020.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Hodnotí sa aktívna účasť na hodinách.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná príprava a aktívna účasť na hodine. Zvládnutie testu zo slovnej zásoby najprv z lekcie II.-IV. a potom V.-VII. Absolvovanie záverečného testu.
Záverečné hodnotenie:
skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 23
ABCDEFX
30.4326.0921.7417.394.350.0
 
Dátum poslednej zmeny: 17.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content