Chovnosť a organizácia chovu psov

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/ChaOChP Kef/20    Skratka: ChaOChP Kef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
100 % účasť na cvičeniach
Výsledky vzdelávania
Študent po absolvovaní predmetu získa komplexné informácie o spôsoboch chovu psov na Slovensku a organizácii chovu psov. Získava prehľad o špecifických podmienkach uchovnenia v jednotlivých FCI skupinách ako napr. zvody mladých, bonitácie a o podmienkach vybraných plemien na uchovnenie - požiadavky kladené na exteriér, povahu a temperament, výkon, zdravie a iné.
Stručná osnova predmetu
Organizácia chovu psov v Slovenskej republike. Chovné zdravotné skúšky. DNA profil chovného jedinca, jeho využitie pri určovaní paternity Chrup psa a jeho kontrola ako jedno z kritérií pri uchovňovaní jedinca Meranie kohútikovej výšky psa pre potreby splnenia uchovňovacích kritérií Podmienky uchovnenia psov podľa jednotlivých FCI skupín
Sylabus predmetu
Sylabus prednáškok:
Chovateľské kluby a ich začlenenie do štruktúry SKJ. Chovateľský poriadok SKJ, FCI. Plemenné knihy v SR. Typy chovu psov v chovateľských kluboch.Chovnosť psov a všeobecné kritéria pre uchovnenie jedinca. Bonitácie psov a ich význam v chove psov. Krytie psov z pohľadu administratívnej agendy chovateľa, vlastníka chovného psa, poradcu chovu resp. chovateľského klubu. Zápis vrhu, označovanie šteniat, vydávanie preukazov o pôvode šteňatám, registrácia šteniat z hľadiska platnej legislatívy. Prehľad zdravotných skúšok (testov) podmieňujúcich uchovnenie jedinca, ich rozdelenie, podmienky realizácie, spôsoby vyhodnocovania, evidencia. DNA profil chovného jedinca, jeho využitie pri určovaní paternity. Chrup psa a jeho kontrola ako jedno z kritérií pri uchovňovaní jedinca. Meranie kohútikovej výšky psa pre potreby splnenia uchovňovacích kritérií. Podmienky uchovnenia psov podľa FCI skupín 1 - 10.
Sylabus praktickýckých cvičení:
1. Chovné zvody a bonitácie
2. Chovné skúšky
3. Realizácia zdravotných skúšok
4. FCI skupina č. 1
5. FCI skupina č. 2
6. FCI skupina č. 3
7. FCI skupina č. 4
8. FCI skupina č. 5
9. FCI skupina č. 6
10. FCI skupina č. 7
11. FCI skupina č. 8
12. FCI skupina č. 9
13. FCI skupina č. 10
Odporúčaná literatúra
Medzinárodný chovateľský poriadok FCI
Chovateľský poriadok SKJ
Dostál. 1995. Chov psov - genetika v kynologickej praxi
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
100 % účasť na cvičeniach
Záverečné hodnotenie:
Skúška písomná/ústna
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 17
ABCDEFX
17.6517.6517.6523.5323.530.0
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content