Odborná stáž - Právne predpisy v praxi

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaŽPVLE/OS-PP Kef/20    Skratka: OS-PP Kef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet
  •  
  • Semester:
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný:    -   Za obdobie štúdia: 40s (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Študent absolvuje predpísaný počet hodín na vybraných pracoviskách, v špecializovaných zariadeniach, zameraných na chov a držbu zvierat (najmä psov), v rámci ktorých bude hodnotiť súlad právnych noriem aplikovaných v praxi s nadobudnutými vedomosťami.
Výsledky vzdelávania
Študent si v praxi dokáže overiť nadobudnuté vedomosti zo základov práva, využije svoje vedomosti a zručnosti tak, aby bol odborne spôsobilý plniť svoje oprávnenia pri výkone kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany zvierat, ich držby a chovu zvierat.
Stručná osnova predmetu
Vykonanie praxe v závislosti od vybraného zariadenia, organizácie, združenia, ktorých činnosť súvisí s chovom a držbou zvierat (najmä psov)
Odporúčaná literatúra
Zákon o niektorých podmienkach držania psov, zákon o veterinárnej starostlivosti, vykonávacie predpisy; správny poriadok
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje predpísaný počet hodín na vybraných pracoviskách, v špecializovaných zariadeniach, zameraných na chov a držbu zvierat (najmä psov), v rámci ktorých bude hodnotiť súlad právnych noriem aplikovaných v praxi s nadobudnutými vedomosťami.
Záverečné hodnotenie:
zápočet
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 18
ABCDEFX
11.1188.89
 
Dátum poslednej zmeny: 22.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content