Klinické stáže I.

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: K-MZ/KStaž I. Kef*/20    Skratka: KStaž I. Kef*
  •  Kredity: 4
  •  Ukončenie: Zápočet
  •  
  • Semester:
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný:    -   Za obdobie štúdia: 60s (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
AKTÍVNA účasť na klinických stážach v požadovanom časovom rozsahu a odovzdanie "Protokolov z klinických stáží I.".
Výsledky vzdelávania
I. stupeň Klinických stáží má oboznámiť študenta s chodom na ambulancii Vnútorných chorôb a tiež na ambulancii Chirurgie. Po absolvovaní poslucháč vie odborne fixovať pacienta, pripraviť ho na odber vzoriek, tiež na operačný zákrok. Vie ako sa odoberajú rôzne biologické vzorky od pacientov. Bude poznať a vie pripraviť vhodné podmienky pre hospitalizáciu pacientov s rôznou diagnózou. Bude schopný monitorovať hospitalizovaného pacienta a zaznamenávať údaje do "Denného záznamu". Cieľom spracovávania diagnóz jednotlivých pacientov je samoštúdium vnútorných chorôb psov, nakoľko Klinická stáž I. predbieha vlastný predmet. Takýmto spôsobom sa tiež odbúrava prípadná pasivita študentov na stážach. Títo študenti potom v 3. ročníku prichádzajú tzv. predpripravení na disciplínu "Vnútorné choroby psov".
Stručná osnova predmetu
Poslucháč ŠO "Kynológia" v 2. ročníku na klinických stážach:
1. Má sa oboznámiť s chodom ambulancie
2. Naučí sa správne fixovať zviera pri ošetrení.
3. Zapája sa do prípravy ambulancie (čistenie, upratovanie, dezinfekcia, príprava materiálu)
4. Asistuje pri prácach súvisiacich s hospitalizáciou zvierat ( dezinfekcia klietok, ambulantných stolov, dezinfekcia, kúpanie, strihanie, sušenie pacientov. Výmena podstielky, venčenie.)
5. Na základe inštrukcií službukonajúceho veterinárneho lekára - monitoring hospitalizovaného pacienta.
6. Asistuje pri odbere biologického materiálu od pacientov.
7. Príprava materiálu na spracovanie vzoriek.
8. Z pacientov, ktorých bude mať možnosť vidieť na ambulancii si bude robiť poznámky a k ich diagnózam vo forme samoštúdia si bude robiť poznámky z odbornej literatúry a tie na konci stáže odovzdá ako " Protokoly z klinickej stáže I."
Odporúčaná literatúra
"Vnútorné choroby psov a základy laboratórnej diagnostiky", Marián Kozák a kol.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Základy morfológie, Základy fyziológie, Výživa a dietetika psov, Biológia a základy ekológie, Základy latinskej terminológie, Etológia a poruchy správania, Anglická terminológia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
AKTÍVNA účasť na klinických stážach v požadovanom časovom rozsahu a odovzdanie "Protokolov z klinických stáží I.".
Záverečné hodnotenie:
Zápočet za absolvovanú klinickú stáž bude udeľovať po splnení uvedených podmienok vedúci stáží v určených termínoch.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
POZNÁMKA
Tento predmet nemôžu absolvovať gravidné študentky.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 347
ABCDEFX
2.8897.12
 
Dátum poslednej zmeny: 25.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content