Komunikačné zručnosti

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVK/KomZr Kef/21    Skratka: KomZr Kef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet
  •  
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2   -   Za obdobie štúdia: 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU
NA - predmet nie je štátnicovým predmetom.
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Aktívna účasť na seminároch v zmysle Študijného poriadku UVLF. Minimálne požadovaná účasť na seminároch je 75%. Absolvovaním písomného testu v rozsahu osnovy predmetu s úspešnosťou 50,1% a viac na konci semestra.
Výsledky vzdelávania
Študent absolvovaním predmetu získa pochopenie problematiky profesijnej komunikácie z pohľadu výkonu svojho budúceho povolania. Zvládne princípy profesijnej komunikácie v interakcii študent/učiteľ, absolvent/zamestnávateľ, bakalár-kynológ/veterinárny lekár, klient, orgán štátnej správy, .... Získa komunikačné a prezentačné zručnosti využiteľné pri riešení situácií v každodennom živote, pri obhajobe záverečnej práce, zakladaní a prevádzke súkromnej praxe a ďalšom vzdelávaní. Správne volená komunikácia mu umožní a uľahčí riešenie zložitých životných situácií a konfliktov. Určením typológie klienta (protistrany) mu uľahčí dosiahnutie win-win situácií pri negociácii.
Stručná osnova predmetu
Predmet v ucelenej forme podáva základné informácie o komunikácii, jej spôsoboch, formách a štýloch a ich aplikácii pri riešení problémových situácií. Venuje sa aj typológii osobnosti z pohľadu komunikácie, o výhodách asertívnej komunikácie a potrebe využitia prezentačných zručnostiach pri seba-prezentácii pred odbornou a laickou verejnosťou. Obsahom predmetu sú aj otázky komunikácie absolventa so štátnymi a súkromnými inštitúciami pri uchádzaní sa o zamestnanie, ako aj pri zakladaní a rozbiehaní podnikania z pohľadu manažmentu a marketingu.
Sylabus predmetu
1. Komunikácia – charakteristika a význam, komunikačný proces, druhy komunikácie, efektívnosť komunikácie.
2. Komunikačné zručnosti a ich rozvíjanie.
3. Štylistika – vymedzenie v rámci jazykovej komunikácie, štýlotvorný proces.
4. Štýlotvorné činitele, štylistická diferenciácia výrazových prostriedkov.
5. Tvorba rozličných textov pre písomný prejav v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi a slohovými a komunikačnými postupmi.
6. Tvorba rozličných textov pre ústny prejav v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi a slohovými a komunikačnými postupmi.
7. Rétorika – predmet rétoriky, základy rečníckej komunikácie, rečnícke žánre, predpoklady úspešného rečníckeho prejavu.
8. Príprava rečníckeho prejavu, jeho kompozícia, štylizácia a výrazová zložka.
9. Príprava na verejné vystúpenie a prednes rečníckeho prejavu.
10. Komunikácia a sebaprezentácia vo vzťahu k profesijnému uplatneniu (žiadosť, životopis, motivačný list, sprievodný e-mail).
11. Media relations – základy media relations, prezentácia v rôznych typoch médií, práca s témami a informáciami, jazyk a štýl v media relations.
12. Prezentácia seminárnych zadaní.
13. Prezentácia seminárnych zadaní.
Odporúčaná literatúra
Slančová, D.: Základy praktickej rétoriky. Prešov, Náuka 2001.
Gallo, J.: Rétorika v teórii a praxi. Prešov, Dominanta 1996.
Mistrík, J.: Rétorika. Bratislava, SPN 1987.
Findra, J.: Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania. Martin, Osveta 2013.
Slančová, D.: Praktická štylistika. Prešov, Slovacontact 1994.
Literatúra dostupná na internete, výstupy zo seminárov
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Žiadna.
Priebežné hodnotenie:
Hodnotenie jednotlivcov v rámci skupiny pri príprave vstupov počas seminárov
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch v zmysle Študijného poriadku UVLF. Minimálne požadovaná účasť na seminároch je 75%. Absolvovaním písomného testu v rozsahu osnovy predmetu s úspešnosťou 50,1% a viac na konci semestra.
Záverečné hodnotenie:
Absolvovanie predmetu je ukončené zápočtom po absolvovaní písomného zápočtového testu. Test pozostáva z otázok, ktoré môžu mať preddefinované možnosti odpovedí (z ktorých minimálne jedna je správna). Na niektoré otázky musí študent napísať odpoveď sám. Klasifikačná tabuľka s počtom bodov resp. dosiahnutým percentuálnym vyjadrením je v záhlaví každého testu. Hodnotenie je stanovené na základe počtu dosiahnutých bodov(správnych odpovedí) alebo na základe percentuálneho prepočtu správnych odpovedí nasledovne: A (výborne) - 91-100%, B (veľmi dobre) - 81-90%, C(dobre) - 71-80%, D(uspokojivo) – (61-70%), E(dostatočne) – 50,1-60% a FX(nedostatočne) - 50% a menej.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
POZNÁMKA
Predmet končí zápočtom
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 18
ABCDEFX
0.0100.0
 
Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content