Základy podnikania

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVVLaWZ/ZkPod Kef/21    Skratka: ZkPod Kef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 1
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 1   -   Za obdobie štúdia: 13 / 13 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Absolvovanie praktických cvičení, splnenie podmienok pre udelenie zápočtu a úspešné vykonanie skúšky.
Výsledky vzdelávania
Študenti si osvoja problematiku podnikania z ekonomicko-právneho pohľadu. Získajú základné poznatky týkajúce sa podnikania v súlade s existujúcim právnym a ekonomickým prostredím a osvojiť si právne pojmy a základne informácie z praktickej stránky podnikania.
Stručná osnova predmetu
Základné pojmy (podnikanie, podnikateľ, história podnikania, legislatívny rámec podnikania v SR)
Podnik a podnikateľské prostredie.
Právne formy podnikania a formálne založenie podnikateľského subjektu.
Podnikateľský zámer.
Základy finančného riadenia pre podnikateľa.
Povinnosti podnikateľa a zamestnávateľa (dane, odvody, poplatky).
Podpora podnikania.
Sylabus predmetu
1. - 2. Základné pojmy (podnikanie, podnikateľ, história podnikania, legislatívny rámec podnikania v SR)
3. - 4. Podnik a podnikateľské prostredie.
5. - .6. Právne formy podnikania a formálne založenie podnikateľského subjektu.
7. - 8. Podnikateľský zámer.
9. - 10.Základy finančného riadenia pre podnikateľa.
11. Povinnosti podnikateľa a zamestnávateľa (dane, odvody, poplatky).
12. - 13. Podpora podnikania.
Odporúčaná literatúra
1. Korenková M.: Podnikateľské minimum. FPV UKF Nitra 2018, ISBN 978-80-558-1298-4
2. Šafrová Drášilová, A,: Základy úspěšného podnikání. Grada Publishing a.s. 2019, ISBN: 978-80-271-2182-3
3. Červený R.: Business plán. C. H. Beck 2014, ISBN: 978-80-7400511-4
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Vypracovanie podnikateľského zámeru
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie praktických cvičení, splnenie podmienok pre udelenie zápočtu a úspešné vykonanie skúšky.
Záverečné hodnotenie:
Test v prostredí Moodle, zisk minimálne 51 % možných bodov
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 5
ABCDEFX
20.00.040.00.040.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 29.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content