Práca s odbornou literatúrou

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: UniKaES/PsOL Kef3/22    Skratka: PsOL Kef3
  •  Kredity: 1
  •  Ukončenie: Zápočet
  •  
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2   -   Za obdobie štúdia: 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Garant:
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.0
 
Dátum poslednej zmeny:
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content