Príprava záverečnej práce

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: ŠtudOdd/ZP PoOchZ I./22    Skratka: ZP PoOchZ I.
  •  Kredity: 1
  •  Ukončenie: Zápočet
  •  
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2   -   Za obdobie štúdia: 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Nadväzujúce:  
 
Vyučujúci
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Práca s odbornou literatúrou.
Konzultácie s vedúcim ZP alebo konzultantom ak bol stanovený.
Výsledky vzdelávania
Samostatne pracovať s literatúrou a formálnymi informačnými prameňmi.
Stručná osnova predmetu
Samostatná práca s literatúrou.
Oboznámenie sa s metodikou.
Odporúčaná literatúra
podľa zadania vedúceho ZP
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Práca s odbornou literatúrou.
Konzultácie s vedúcim ZP alebo konzultantom ak bol stanovený.
Záverečné hodnotenie:
zápočet
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 23
ABCDEFX
0.0100.0
 
Dátum poslednej zmeny: 26.04.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content