Chránené druhy živočíchov

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaEaPaOsz/ChrDŽ* PaOZ ef/22    Skratka: ChrDŽ* PaOZ ef
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Aktívna účasť na cvičeniach s náhradou neabsolvovanej výučby v zmysle Študijného poriadku
UVLF v Košiciach – Časť A, Článok 16, bod 1 – 3.
Priebežná kontrola štúdia formou písomného testu v 8. výučbovom týždni.
Vyhodnotenie úspešnosti absolvovania priebežnej kontroly sa riadi ustanoveniami Študijného
poriadku UVLF v Košiciach – Časť A, Článok 20, bod 4.
Vypracovaním písomného testu s celkovou hodnotou správnych odpovedí 100 % musí študent
získať minimálne 51 %.
Úspešné absolvovanie záverečnej skúšky.
Záverečná skúška ústnou formou.
Predmetom záverečnej skúšky je tematická náplň prednášok a praktických cvičení.
Priebeh a hodnotenie záverečnej skúšky sú realizované podľa ustanovení Študijného poriadku
UVLF v Košiciach – Časť A, Článok 18 a 20.
Výsledky vzdelávania
Študent absolvovaním predmetu získava praktické a teoretické poznatky o jednotlivých skupinách chránených živočíchov. Bude disponovať vedomosťami o najvýznamnejších chránených zoologických taxónoch. A to tak z regionálneho hľadiska, ako aj z hľadiska jednotlivých zoogeografických regiónov. Študent získa poznatky o metódach výskumu a o ochranárskom manažmente zameranom na zachovanie priaznivého stavu populácií a ich biotopov. Vrátane problematiky cirkulácie infekčných patogénov v populáciách chránených živočíchov a ich zverozdravotného aj verejnozdravotného významu.
Stručná osnova predmetu
• Význam chránených druhov živočíchov
• Legislatívna a praktická ochrana živočíchov
• Vplyv abiotických a biotických faktorov prostredia na chránené druhy živočíchov
• Špecifiká chránených živočíchov podľa taxonomickej príslušnosti
• Patogény a parazity chránených druhov živočíchov
Sylabus predmetu
PREDNÁŠKY 1 hod. týždenne: 1. Legislatívne aspekty ochrany živočíšnych druhov. Sústava
území Natura 2000. 2. Medzinárodná únia pre ochranu prírody (IUCN). Kategórie ohrozenosti
druhov podľa IUCN. CITES. 3. Základy environmentálnej ekológie chránených druhov živočíchov. 4.
Programy na záchranu ohrozených druhov. 5. Konfliktné situácie medzi ľudskou populáciou
a chránenými druhmi živočíchov a ich riešenia. 6. Nakladanie s nájdenými, zranenými alebo uhynutými chránenými živočíchmi. Organizácie zaoberajúce sa praktickou ochranou chránených
živočíchov. 7. Globálne klimatické zmeny a ich vplyv na rozšírenie a prežívanie chránených
živočíchov. 8. Vírusové nákazy ohrozujúce populácie chránených živočíchov. 9. Bakteriálne
patogény ohrozujúce populácie chránených živočíchov. 10. Základy dizajnovania projektov
na ochranu a výskum chránených živočíšnych druhov. Príklady úspešných a neúspešných
ochranárskych projektov. 11. Mykotické patogény ohrozujúce populácie chránených živočíchov.
12. Parazitárne choroby ohrozujúce populácie chránených živočíchov. 13. Neinfekčné faktory
negatívne vplývajúce na zdravotný stav chránených živočíchov.
CVIČENIA 2 hod. týždenne: 1. Chránené druhy bezstavovcov. Príčiny ohrozenia. Výskyt
najvzácnejších populácií. Manažmentové programy ochrany. 2. Chránené druhy rýb,
obojživelníkov a plazov. 3. Chránené druhy vtákov. 4. Chránené druhy cicavcov. 5. Terénna
exkurzia / videoexkurzia – Botanická záhrada UPJŠ Košice. 6. Analýza a aplikácia poznatkov z
terénnej exkurzie. Odovzdanie zadaní. 7. Migrácia chránených druhov živočíchov. Monitoring a
značenie živočíchov. 8. Terénna exkurzia / videoexkurzia – Ornitologický stacionár Drienovec. 9.
Analýza a aplikácia poznatkov z terénnej exkurzie. Odovzdanie zadaní. 10. Základy dizajnovania
projektov na ochranu a výskum chránených živočíšnych druhov. Praktické zadania. 11. Využívanie
chránených druhov živočíchov človekom. 12. Vplyv inváznych druhov na autochtónne druhy
chránených živočíchov. 13. Prognózy vývoja populácií chránených živočíchov.
Odporúčaná literatúra
Študijný materiál poskytnutý pracoviskom.
Baláž, D., Marhold, K., Urban, P., 2001: Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska.
Ochrana prírody 20. Suplement. Štátna ochrana prírody SR, 160 s. ISBN 80-89035-05-1
Oliva, O., Hrabě, S., Lác, Ján.,1968: Stavovce Slovenska I., Ryby, obojživelníky a plazy. SAV
Bratislava, 389 s.
Danko, Š., Darolová, A., Krištín, T., 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, 686 s. ISBN
978-80-224-0714-3
Krištofík, J., Danko, Š., 2012: Cicavce Slovenska rozšírenie, bionómia a ochrana /Mammals of
Slovakia distribution, bionomy and protection. Veda, 712 s. ISBN 978-80-224-1264-3
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Priebežná kontrola štúdia formou písomného testu v 8. výučbovom týždni.
Vyhodnotenie úspešnosti absolvovania priebežnej kontroly sa riadi ustanoveniami Študijného
poriadku UVLF v Košiciach – Časť A, Článok 20, bod 4.
Vypracovaním písomného testu s celkovou hodnotou správnych odpovedí 100 % musí študent
získať minimálne 51 %.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach s náhradou neabsolvovanej výučby v zmysle Študijného poriadku
UVLF v Košiciach – Časť A, Článok 16, bod 1 – 3.
Priebežná kontrola štúdia formou písomného testu v 8. výučbovom týždni.
Vyhodnotenie úspešnosti absolvovania priebežnej kontroly sa riadi ustanoveniami Študijného
poriadku UVLF v Košiciach – Časť A, Článok 20, bod 4.
Vypracovaním písomného testu s celkovou hodnotou správnych odpovedí 100 % musí študent
získať minimálne 51 %.
Úspešné absolvovanie záverečnej skúšky.
Záverečná skúška ústnou formou.
Predmetom záverečnej skúšky je tematická náplň prednášok a praktických cvičení.
Priebeh a hodnotenie záverečnej skúšky sú realizované podľa ustanovení Študijného poriadku
UVLF v Košiciach – Časť A, Článok 18 a 20.
Záverečné hodnotenie:
Úspešné absolvovanie záverečnej skúšky.
Záverečná skúška ústnou formou.
Predmetom záverečnej skúšky je tematická náplň prednášok a praktických cvičení.
Priebeh a hodnotenie záverečnej skúšky sú realizované podľa ustanovení Študijného poriadku
UVLF v Košiciach - Časť A, Článok 18 a 20.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 29.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content