Manažment zdravia spoločenských zvierat

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaEaPaOsz/MžZrSZ* PaOZ ef/22    Skratka: MžZrSZ* PaOZ ef
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 3
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 3   -   Za obdobie štúdia: 26 / 39 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:   
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
100% aktívna účasť na cvičeniach s náhradou neabsolvovanej výučby v zmysle Študijného poriadku UVLF v Košiciach – Časť A, Článok 16, bod 1 – 3 , 100% aktívna účasť na prednáškach. Priebežná kontrola štúdia formou písomného testu v 9. týždni semestra. Obhajoba semestrálnej práce v 13. týždni štúdia. Úspešné absolvovanie záverečnej skúšky. Záverečná skúška ústnou formou.
Výsledky vzdelávania
Absolvovaním študijného predmetu študent získa vedomosti o manažmente zdravia jednotlivých druhov spoločenských zvierat, s dôrazom na základné princípy prevencie infekčných chorôb včítane zoonotických ochorení. Študent bude schopný navrhnúť preventívne opatrenia na zabezpečenie zdravia zvierat. Kriticky zhodnotí vzťahy medzi infekčnými chorobami zvierat a ľudí aj na základe princípu jedného zdravia. Vďaka tomu bude schopný odhadnúť a vyhodnotiť riziko ohrozenia zdravia spoločenských zvierat a človeka.
Stručná osnova predmetu
Kontrola zdravia spoločenských zvierat - kontrolné orgány a legislatíva v SR a EÚ; - identifikácia a registrácia zvierat. Preventívna veterinárna medicína - odber vzoriek; - vakcinácie a antiparazitárne programy; zdolávacie a kontrolné opatrenia; - modelovanie a prognózovanie pri infekčných chorobách. Imunita a manažment zdravia novonarodených zvierat. Laboratórna diagnostika. Odhad a hodnotenie rizika ohrozenia zdravia zvierat a ľudí.
Sylabus predmetu
PREDNÁŠKY 2 hod. týždenne: 1. Zdravie zvierat, kontrola zdravia spoločenských zvierat v SR a EÚ, kontrolné orgány. 2. Preventívna veterinárna medicína, všeobecné princípy a metódy prevencie. 3. Preventívna veterinárna starostlivosť o spoločenské zvieratá. Všeobecné princípy a zásady vakcinácie. 4. Preventívna veterinárna starostlivosť o spoločenské zvieratá. Všeobecné princípy a zásady antiparazitárneho programu. 5. Vzťahy medzi infekčnými chorobami spoločenských zvierat a ľudí, princíp jedného zdravia. 6. Odhad a hodnotenie rizika pri infekčných chorobách spoločenských zvierat.
7. Zdravie zvierat, humorálna a celulárna imunita. Imunologický profil. 8. Diagnostika infekčných chorôb – všeobecné princípy a metódy. 9. Vybrané bakteriálne choroby spoločenských zvierat. 10. Vybrané vírusové choroby spoločenských zvierat. 11. Vybrané mykotické choroby spoločenských zvierat. 12. Vybrané parazitárne choroby spoločenských zvierat. 13. Prezentácia semestrálnych prác. CVIČENIA 3 hod. týždenne: 1. Zásady bezpečnosti pri práci. Identifikácia a registrácia zvierat. Zadanie semestrálnych prác. 2. Odber, balenie a zasielanie materiálu na laboratórne vyšetrenie. 3. Vakcinačné programy spoločenských zvierat. Konzultácia výberu semestrálnych prác. 4. Antiparazitárne programy spoločenských zvierat. 5. Zdolávacie a kontrolné opatrenia pri vybraných zoonózach spoločenských zvierat. 6. Manažment zdravia spoločenských zvierat; modelovanie a prognózovanie chorôb spoločenských zvierat. 7. Manažment zdravia novonarodených mláďat. Konzultácia prípravy semestrálnych prác. 8. Laboratórna diagnostika infekčných chorôb spoločenských zvierat (praktické príklady). 9. Priebežná kontrola štúdia. Odhad a hodnotenie rizika vybraných bakteriálnych chorôb spoločenských zvierat – riešenie praktických príkladov. 10. Odhad a hodnotenie rizika vybraných vírusových chorôb spoločenských zvierat – riešenie praktických príkladov. 11. Odhad a hodnotenie rizika vybraných mykotických chorôb spoločenských zvierat – riešenie praktických príkladov. 12. Odhad a hodnotenie rizika vybraných parazitárnych chorôb spoločenských zvierat – riešenie praktických príkladov. 13. Prezentácia semestrálnych prác.
Odporúčaná literatúra
Mojžišová, J., Goldová, M. a kol.: Infekčné a parazitárne choroby psov pre canisterapeutov, 2012, Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach, ISBN 978-80-8077-330-4.
Ondrejková, A., Kočišová, A. a kol.: Infekčné a parazitárne choroby koní pre hipoterapeutov, 2012, Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach, ISBN 978-80-8077-332-8. Dorko, E. a kol.: Bakteriálne, vírusové, parazitárne a mykotické zoonózy, Košice, EQUILIBRIA, s. r. o., 2009.
Švrček a kol.: Všeobecná epizootológia a všeobecná infektológia, 2008, Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach, ISBN 978-80-8077-081-5.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Priebežná kontrola štúdia formou písomného testu v 9. týždni semestra. Vyhodnotenie úspešnosti absolvovania priebežnej kontroly sa riadi ustanoveniami Študijného poriadku UVLF v Košiciach – Časť A, Článok 20, bod 4.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
100% aktívna účasť na cvičeniach s náhradou neabsolvovanej výučby v zmysle Študijného poriadku UVLF v Košiciach – Časť A, Článok 16, bod 1 – 3 , 100% aktívna účasť na prednáškach. Priebežná kontrola štúdia formou písomného testu v 9. týždni semestra. Obhajoba semestrálnej práce v 13. týždni štúdia. Úspešné absolvovanie záverečnej skúšky. Záverečná skúška ústnou formou.
Záverečné hodnotenie:
Záverečná skúška ústnou formou zodpovedaním dvoch otázok. Predmetom záverečnej skúšky je tematická náplň prednášok a praktických cvičení. Priebeh a hodnotenie záverečnej skúšky sú realizované podľa ustanovení Študijného poriadku UVLF v Košiciach – Časť A, Článok 18 a 20.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 29.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content