Pohoda a chov experimentálnych zvierat

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: ExZv/PChEZ* PaOZ ef/22    Skratka: PChEZ* PaOZ ef
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienkami pre absolvovanie predmetu sú: 100 % účasť na cvičeniach (1 môže byť ospravedlnené s lekárskym potvrdením), zápočet (písomná previerka v 13. týždni, najmenej 80 % bodov), písomná skúška (hodnotenie v súlade s čl. 20 Študijného poriadku UVLF).
Výsledky vzdelávania
Absolvent predmetu bude zorientovaný v problematike používania experimentálnych zvierat a platnej legislatívy o ochrane zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely, manažmentu zdravia a welfare pokusných zvierat a ich aplikácie v praxi.
Stručná osnova predmetu
História používania experimentálnych zvierat. Najčastejšie druhy a ich uplatnenie v klinických experimentoch. Anatómia, fyziológia experimentálnych zvierat . Používanie experimentálnych zvierat z hľadiska právnych úprav. Právne predpisy v oblasti welfare. Chov experimentálnych zvierat. Prevádzka experimentálneho zariadenia. Voľba modelov, zásady pre navrhovanie a vykonávanie postupov. Princíp 3+ R Veterinárna starostlivosť a hygiena v chovoch experimentálnych zvierat. Najčastejšie choroby laboratórnych zvierat. Atribúty klinického experimentu s použitím zvieracích modelov.
Sylabus predmetu
1. týždeň: P: História využívania zvierat v biologických experimentoch, etika a bioetika. C: Úloha orgánov na ochranu zvierat. 2. týždeň: P: Prevádzka experimentálneho zariadenia na chov a experimenty na zvieratách, organizácia chovu, zásady kŕmenia a zootechniky. C: Evidencia a označovanie zvierat v chovných zariadeniach 3. týždeň: P: Legislatívne aspekty realizácie klinických experimentov. C: Praktická aplikácia právnych noriem upravujúcich použitie zvierat na výskumné a vzdelávacie účely. 4. týždeň: P: Atribúty žiadosti o schvaľovanie experimentálneho zariadenia, Atribúty žiadosti o schválenie klinického experimentu. C: Dohľad nad vykonávaním klinických experimentov. Dokumentácia v súvislosti s vykonávaním experimentu. 5. týždeň: P: Zvieracie modely, druhovo špecifická biológia. Kritériá pre voľbu modelov, zásady pre navrhovanie a vykonávanie postupov. C: Iné druhy zvierat používané v biomedicínskom výskume. 6. týždeň: P, C: Anatómia a fyziologické zvláštnosti a uplatnenie malých cicavcov (hlodavce, králik, morča) v klinických experimentoch. 7. týždeň: P, C: Anatómia a fyziologické zvláštnosti a uplatnenie hydiny v klinických experimentoch. 8. týždeň: P: Metodológia biomedicínskeho výskumu. C: Faktory ovplyvňujúce kvalitu vedeckých výstupov a ich ovplyvňovanie.. 9. týždeň: P: Požiadavka 3R - nahradenie, obmedzenie, zjemnenie. C: Humánne ukončenie pokusu. 10. týždeň: P: Najbežnejšie choroby laboratórnych zvierat. C: Hodnotenie welfare. Prevencia a kontrola zdravia laboratórnych zvierat. 11. týždeň: P: Hodnotenie krutosti postupov vykonávaných na zvieratách. Anestézia, analgézia. C: Eutanázia. Stanovenie bodu humánneho ukončenia. 12. týždeň: P + C: Exkurzia do chovného a pokusného zariadenia, aplikácia získaných poznatkov na mieste, riešenie problémových úloh. 13. týždeň: P: Zápočtový test. C: Náhrada cvičení.
Odporúčaná literatúra
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v zn. nesk. predpisov Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely Nariadenie vlády SR č. 199/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely Vyhláška MPaRV SR č. 435/2012 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely HURNÍKOVÁ, Z.: Praktická aplikácia legislatívnych požiadaviek na ochranu zvierat používaných na vedecké účely pri dizajnovaní experimentov a manipulácii so zvieratami. PaÚ SAV Košice, 44 s., ISBN 978-80-89707-01-0
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje formou písomnej previerky v 13. týždni.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkami pre absolvovanie predmetu sú: 100 % účasť na cvičeniach (1 môže byť ospravedlnené s lekárskym potvrdením), zápočet (písomná previerka v 13. týždni, najmenej 80 % bodov), písomná skúška (hodnotenie v súlade s čl. 20 Študijného poriadku UVLF).
Záverečné hodnotenie:
zápočet + skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 14.03.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content