Pohoda zvierat pri produkcii potravín živočíšneho pôvodu

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTaZbp/PZpPŽP PaOZ ef/22    Skratka: PZpPŽP PaOZ ef
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 2   -   Za obdobie štúdia: 26 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienkou absolvovania predmetu je účasť na prednáškach
a cvičeniach v zmysle študijného poriadku UVLF a úspešné vykonanie skúšky.
Výsledky vzdelávania
Študent sa naučí ako posudzovať správanie sa zvierat počas prepravy na bitúnok ako aj v prostredí bitúnku, vhodnosť stavebného a technologického riešenia vo vzťahu k etologickým potrebám hospodárskych zvierat, odbornú spôsobilosť pracovníkov, ktorí so zvieratami na pri preprave a na bitúnku manipulujú a usmrcujú ich; študent sa naučí formulovať požiadavky na zabezpečenie ochrany zvierat tak, aby boli v súlade s relevantnými právnymi úpravami.
Stručná osnova predmetu
Legislatívne požiadavky na manipuláciu so zvieratami počas prepravy na bitúnok.
Legislatívne požiadavky na manipuláciu so zvieratami a ich zabíjanie na bitúnku..
Legislatívne požiadavky na manipuláciu so zvieratami a ich zabíjanie mimo bitúnku..
Legislatívne požiadavky na kvalifikačnú prípravu pracovníkov zodpovedných za manipuláciu so zvieratami a ich zabíjanie na bitúnku.
Legislatívne požiadavky na predaj živých rýb a zabíjanie produktov rybolovu.
Odporúčaná literatúra
Odporúčaná literatúra:
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností
Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania
Nariadenie vlády SR 432 z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania
Nariadenie vlády SR č. 202 z 9. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania
Nariadenie vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá
Vyhláške MPRV SR č.425/2012 Z. z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Vzorová príručka osvedčených postupov ochrany zvierat počas usmrcovania na bitúnkoch
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Pohoda a etológia produkčných zvierat; Hygiena chovu produkčných zvierat; Pohoda zveri a poľovníctvo
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je účasť na prednáškach
a cvičeniach v zmysle študijného poriadku UVLF a úspešné vykonanie skúšky.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content