Akvaristika

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaChaChZvEkaKy/Akv PaOZ ef/22    Skratka: Akv PaOZ ef
  •  Kredity: 1
  •  Ukončenie: Zápočet
  •  
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 3   -   Za obdobie štúdia: 39 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Garant:
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU
Predmet nie je štáticový.
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienky pre udelenie zápočtu: 100% aktívna účasť na praktických cvičeniach a vypracovanie seminárnej práce.
Výsledky vzdelávania
Po absolvovaní predmetu získa študent prehľad o histórii, súčasnom stave akvaristiky doma a v zahraničí, ako aj o najnovších trendoch v aquascapingu a v chove okrasných druhov rýb. Študent získa komplexný prehľad o riešení problémov súvisiacich so zariaďovaním nových nádrží, rozmnožovaním rýb a prevencii chorôb rýb. Študent sa rovnako oboznámi so základnými genetickými schémami pri tvorbe nových variét a ustálení exteriérových znakov, ako aj s posudzovaním exteriéru rýb na vrcholových podujatiach v rámci akvaristiky.
Stručná osnova predmetu
Stručná história akvaristiky doma a v zahraničí, organizácia chovu vybraných druhov rýb na Slovensku a vo svete, biológia a chov vybraných druhov vodných živočíchov a rastlín, princípy a zásady zariaďovania nádrží rôzneho typu a využitia, elektrotechnika a iné pomôcky využívané v akvaristike, prevencia a terapia najčastejších chorôb akváriových rýb, vystavovanie a posudzovanie exteriéru vybraných druhov rýb na európskych a svetových výstavách, projekty týkajúce sa chovu kriticky ohrozených a vyhynutých druhov rýb, prezentácia rôznych typov akvakultúry zaoberajúcich sa odchovom okrasných druhov rýb v rôznych krajinách sveta.
Sylabus predmetu
1., História akvaristiky na Slovensku a vo svete; Organizácia a riadenie akvaristiky v rámci klubov a organizácii v jednotlivých krajinách; 2., Zásady zariaďovania nádrží; 3., Trendy v aquascapingu; 4., Biológia a pestovanie vybraných druhov akvatických a semiakvatických druhov rastlín využívaných v akvaristike; 5., Princípy udržania rovnováhy v nádržiach v súvislosti s chemizmom vody; 6., Elektrotechnika a ostatné pomôcky a zariadenia využívané v akvaristike; 7., Biológia, etológia a chov vybraných druhov vodných živočíchov; 8., Výživa a kŕmenie vodných živočíchov; 9., Posudzovanie exteriéru vybraných druhov okrasných rýb na európskych, medzinárodných a svetových výstavách; 10., Genetika a zásady vrcholového chovu okrasných druhov rýb; 11., Úloha akvaristiky pri ochrane kriticky ohrozených a v prírode vyhynutých druhov rýb; 12., Najčastejšie ochorenia okrasných druhov rýb - ich prevencia a terapia. 13., Prezentácia seminárnych prác.
Odporúčaná literatúra
Akvaristika I., biologie a chov vodních živočichů - obecná část, prof. Lubomír Hanel; 2002, Univerzita Karlova Karolinum Praha, ISBN 80-246-0413-2; s. 226. Akvaristika II., biologie a chov vodních živočichů - speciálni část. prof. Lubomír Hanel, 2004, Univerzita Karlova Karolinum, ISBN 80-246-0744-1; s. 260.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Predmet nemá prerekvizity.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky pre udelenie zápočtu: 100% aktívna účasť na praktických cvičeniach a vypracovanie seminárnej práce.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 11.07.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content