Pohoda zveri a poľovníctvo

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaChaChZvEkaKy/PoZvaPľ*PaOZ ef/22    Skratka: PoZvaPľ*PaOZ ef
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Účasť na výuke v zmysle Študijného poriadku UVLF.
100% účasť na praktických cvičeniach.
Jednu neúčasť na praktickom cvičení môže ospravedlniť vyučujúci.
záverečné hodnotenie na skúške min. E.
Výsledky vzdelávania
Študent po absolvovaní predmetu musí byť schopný sa orientovať v základoch poľovníctva ako trvale udržateľného spôsobu manažmentu zveri. Má si osvojiť metódy manipulácie, transportu a využívania živej zveri za dodržania zásad welfare použiteľných pre danú oblasť. Musí byť schopný posúdiť chovateľské zariadenia pre chov zveri z hľadiska ich technologického vybavenia a podmienok pre chov vzhľadom na početnosť a zastúpenie chovaných druhov v uvedených chovoch. Osobitná pozornosť sa venuje poľovníckej kynológii a používaniu živých zvierat pri výcviku, skúškach a v poľovníckej praxi.
Stručná osnova predmetu
História poľovníctva na území Slovenska , Lov zveri, tradícia a etika, Odchyt zveri a manipulácia so živou zverou, Transport živej zveri a zásady pohody a ochrany zvierat pri preprave zveri, Výcvik a skúšky poľovných psov a používanie živej zveri pri kynologických podujatiach, Farmové chovy raticovej zveri, Intenzívny chov bažantov v bažantniciach, Zvernicové chovy raticovej zveri
Sylabus predmetu
Sylaby prednášok:
1. Úvod do problematiky
2. História a súčasnosť poľovníctva na území Slovenska
3. Poľovnícka zoológia
4. Lov zveri, tradícia a poľovnícka etika
5. Držanie zveri v zajatí, karanténne stanice, aklimatizačné zvernice
6. Výcvik a skúšky poľovných psov a používanie živej zveri pri výcviku a kynologických podujatiach
7. Odchyt zveri a manipulácia so živou zverou z pohľadu pohody zveri
8. Transport živej zveri a zásady pohody zveri pri jej preprave
9. Farmové chovy raticovej zveri
10. Zvernicové chovy raticovej zveri
11. Intenzívny chov bažantov v bažantniciach
12. Sokoliarstvo a odchov dravcov v zajatí
13. Úhyny a zranenia zveri spôsobené dopravou, poľnohospodárskou a priemyselnou činnosťou
Sylaby praktických cvičení:
1. Zákon o poľovníctve č 274/2009 Z. z. v zn. neskor. predpisov
2. Vykonávacia vyhláška č. 344/2009 Z. z. v zn. neskor. predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
3. Poľovnícka zoológia – raticovej zveri a šeliem
4. Poľovnícka zoológia – pernatej a malej srstnatej zveri a dravcov
5. Lov zveri, zakázané spôsoby lovu, dohľadávanie postrieľanej zveri
6. Výcvik a skúšky poľovných psov (skúšky v brlohárení, špeciálne skúšky z vodnej práce, skúšky retríverov z prinášania malej zveri, skúšky duričov, individuálne hlavné skúšky farbiarov)
7. Spôsoby odchytu zveri a manipulácia so živou zverou so zásadami pohody a ochrany zvierat
8. Transport živej zveri a zásady pohody a ochrany zvierat pri ich preprave
9. Farmové chovy raticovej zveri – ÚZ Rozhanovce
10. Intenzívny chov bažantov v bažantniciach – ÚZ Rozhanovce
11. Zvernicové chovy raticovej zveri – ÚZ Rozhanovce
12. Dodržiavanie ochrany zvierat pri odchove dravcov v zajatí a sokoliarstvo
13. Opatrenia na zabránenie zraneniam a úhynom zveri (dopravné nehody, kosby, otravy dravcov...)
Odporúčaná literatúra
Garaj, P., Kropil R.: Poľovníctvo, 2016
Zákon o poľovníctve č.274/2009 Z.z.
Vyhláška č.344/2009 Z.z
Červený, J. Hell, P., Slamečka, J. a kol,: Encyklopédia poľovníctva,2004
Kynologické predpisy SPK, 2013
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na výuke v zmysle Študijného poriadku UVLF.
100% účasť na praktických cvičeniach.
Jednu neúčasť na praktickom cvičení môže ospravedlniť vyučujúci.
záverečné hodnotenie na skúške min. E.
Záverečné hodnotenie:
zápočet, skúška písomná/ústna
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 17.04.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content