Hygiena chovu produkčných zvierat

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVVLaWZ/HChPrZ* PaOZ ef/22    Skratka: HChPrZ* PaOZ ef
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Teoretická pripravenosť študenta na aktuálnu tému prednášok a cvičení. Aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach. Absolvovanie 80% prednášok a 100% praktických cvičení. Odovzdanie protokolov z praktických cvičení. Získanie zápočtu a absolvovanie záverečnej skúšky.
Výsledky vzdelávania
Študent absolvovaním predmetu získava praktické a teoretické poznatky z hygieny chovu zvierat, hodnotenia mikroklimatických ukazovateľov. Na základe zadaných praktických príkladov získava skúsenosti z hodnotenia kvality stavebného riešenia chovateľských objektov. A po zlúčení týchto poznatkov v praktických podmienkach hodnotí welfare ustajnených zvierat. Získava praktické skúsenosti s prácou na prístrojoch pre zisťovanie mikroklimatických veličín. V praktických podmienkach hodnotí podľa legislatívne aktuálnych požiadaviek hygienu ustajnenia a welfare zvierat.
Stručná osnova predmetu
Hygienická analýza ustajňovania hospodárskych zvierat vzhľadom na ich biologické, fyziologické, produkčné vlastnosti. Bioklíma maštalí. Meranie a hodnotenie rozhodujúcich bioklimatických faktorov. Postup pri vykonávaní kontrol ochrany chovaných zvierat podľa Nariadenia vlády č. 322/2003 o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely. Hygiena v chove hovädzieho dobytka. Etologická a zdravotná problematika v chovoch vo vzťahu k hygiene ustajňovania jednotlivých kategórii HD. Rozhodujúce faktory ovplyvňujúce kvalitu získavaného a prvotne ošetreného mlieka. Hygienické požiadavky na dojárne a mliečnice. Hygiena v chove ošípaných a zdravotná problematika v chovoch vo vzťahu k hygiene ustajňovania. Požiadavky ošípaných na bioklímu. Hygienický aspekt prevádzkovania špecializovaných veľkokapacitných fariem. Hygienické požiadavky na technológie ustajňovania jednotlivých kategórií ošípaných. Hygiena v chove hydiny. Hygienické požiadavky v procese liahnutia. Požiadavky hydiny na bioklímu. Hygienické požiadavky na technológie ustajňovania jednotlivých kategórií hrabavej hydiny, moriek a vodnej hydiny. Hygiena chovu koní vo vzťahu k jednotlivým spôsobom ustajňovania. Hygiena v chove oviec a kôz a hygienické požiadavky na ovčiarne a salaše. Hygiena chovu králikov a nutrií. Transport zvierat a špecifikách ekologického chovu produkčných zvierat
Sylabus predmetu
Prednášky
1.Úvod do hygieny chovu produkčných zvierat, jej postavenie a význam pri zabezpečení ochrany a pohody zvierat používaných na farmárske účely;
2.Stavebné riešenie ustajňovacích priestorov a jeho vplyv na správne mikroklimatické ukazovatele z hľadiska pohody zvierat;
3. Hygiena chovu jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka
4. Hygiena prvovýroby mlieka;
5. Hygiena chovu jednotlivých kategórií ošípaných;
6. Hygiena chovu nosníc
7. Hygiena chovu brojlerov
8. Hygiena chovu moriek, kačíc, husí
9. Hygiena chovu koní;
10. Hygiena chovu oviec a kôz;
11. Hygiena chovu králikov a nutrií;
12. Hygiena prepravy zvierat;
13. Hygiena chovu produkčných zvierat z hľadiska ekologického poľnohospodárstva
Cvičenia:
1. Praktické hodnotenie stavebného riešenie ustajňovacích priestorov a jeho vplyv na správne mikroklimatické ukazovatele z hľadiska pohody zvierat, zadanie seminárnych prác;
2.Stavebné riešenie ustajňovacích priestorov a jeho vplyv na správne mikroklimatické ukazovatele z hľadiska pohody zvierat;
3. Hygiena chovu jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka
4. Hygiena prvovýroby mlieka;
5. Hygiena chovu jednotlivých kategórií ošípaných;
6. Hygiena chovu nosníc
7. Hygiena chovu brojlerov
8. Hygiena chovu moriek, kačíc, husí
9. Hygiena chovu koní;
10. Hygiena chovu oviec a kôz;
11. Hygiena chovu králikov a nutrií;
12. Hygiena prepravy zvierat;
13. Odovzdanie zadaní; Zápočet
Odporúčaná literatúra
ONDRAŠOVIČ, M., ONDRAŠOVIČOVÁ, O., HROMADA, R., VENGLOVSKÝ, J.,
SASÁKOVÁ, N., LAKTIČOVÁ, K. : Praktické cvičenia z hygieny chovu zvierat a welfare.
Edičné stredisko Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach 2009.
PARA, Ľ., BEŇO, V., ONDRAŠOVIČ, M., ONDRAŠOVIČOVÁ, O., LACIAKOVÁ, A. :
Zoohygiena. Magnus Košice 1992.
študijný materiál poskytnutý pracoviskom.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Odovzdanie protokolov z praktických cvičení a seminárnej práce.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Teoretická pripravenosť študenta na aktuálnu tému prednášok a cvičení. Aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach. Absolvovanie 80% prednášok a 100% praktických cvičení. Odovzdanie protokolov z praktických cvičení. Získanie zápočtu a absolvovanie záverečnej skúšky.
Záverečné hodnotenie:
Získanie zápočtu a absolvovanie skúšky.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content