Komunikačné zručnosti a médiá

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVVLaWZ/KZaM PaOZ ef/22    Skratka: KZaM PaOZ ef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je ukončený skúškou. V priebehu semestra študent spracuje a prezentuje na seminári seminárnu prácu. V priebehu skúškového obdobia sa realizuje vedomostný test a ústna skúška. Na získanie hodnotenia A musí študent získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 71 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 61 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 51 bodov. Študent, ktorý získa hodnotenie pod 51 bodov bude hodnotený známkou FX. Výsledné hodnotenie sa vypočíta zo súčtu týchto častí: 80% účasť na prednáškach a seminároch 20 bodov Aktívne vystúpenie na seminári 20 bodov Písomná skúška 30 bodov Ústna skúška 30 bodov Externé a dištančné štúdium je hodnotené písomnou skúškou a ústnou skúškou.
Výsledky vzdelávania
Absolvent predmetu dokáže efektívne komunikovať, rozlišovať problémy v komunikácii, viesť rozhovor a spracovať verejnú mienku
Stručná osnova predmetu
Sociálna komunikácia a jej význam; Verbálna a neverbálna komunikácia; Problémy v komunikácii; Masmediálna komunikácia
Sylabus predmetu
Sociálna komunikácia a jej význam
Zoznamovanie
Verbálna a neverbálna komunikácia
Jednosmerná a dvojsmerná komunikácia
Slovná zásoba
Výstavba komunikácie – brainstorming
Proxemika, posturika, kinetika, gestika, haptika, mimika, vizika
Presvedčovanie
Efektívna komunikácia
Problémy v komunikácii
Konflikty
Rozhovor a jeho typy
Masmediálna komunikácia
Informačné útvary
Publicistické žánre
Rádio, TV, internet, reklama, bulvár
Verejná mienka
Manipulácia
Odporúčaná literatúra
Herényiová, Martinčeková: Rozvoj komunikačných zručností, 2015, Paľa: Masmediálna komunikácia, 2010
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Seminárna práca
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu: Predmet je ukončený skúškou. V priebehu semestra študent spracuje a prezentuje na seminári seminárnu prácu. V priebehu skúškového obdobia sa realizuje vedomostný test a ústna skúška. Na získanie hodnotenia A musí študent získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 71 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 61 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 51 bodov. Študent, ktorý získa hodnotenie pod 51 bodov bude hodnotený známkou FX. Výsledné hodnotenie sa vypočíta zo súčtu týchto častí: 80% účasť na prednáškach a seminároch 20 bodov Aktívne vystúpenie na seminári 20 bodov Písomná skúška 30 bodov Ústna skúška 30 bodov Externé a dištančné štúdium je hodnotené písomnou skúškou a ústnou skúškou.
Záverečné hodnotenie:
skúška - test
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 07.10.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content