Pohoda a etológia produkčných zvierat

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVVLaWZ/PoEtPrZ*PaOZ ef/22    Skratka: PoEtPrZ*PaOZ ef
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Úspešné absolvovanie predmetu je podmienené aktívnou účasťou na cvičeniach v zmysle Študijného poriadku UVLF, absolvovaním písomného testu v rozsahu osnovy predmetu s úspešnosťou min. 51% v 10. – 12. týždni semestra, vypracovaním a odovzdaním všetkých požadovaných seminárnych prác, prezentáciou seminárnej práce na určenú tému a úspešným vykonaním skúšky.
Výsledky vzdelávania
Študent absolvovaním predmetu získa znalosti o princípoch správania hospodárskych zvierat, bude poznať prejavy správania hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, hydiny a ďalších druhov zvierat využívaných vo farmovom chove, poznať ich potreby súvisiace s dosiahnutím ich dobrých životných podmienok.
Stručná osnova predmetu
Etológia a welfare hovädzieho dobytka, etológia a welfare ošípaných, etológia a welfare koní, etológia a welfare oviec a kôz, etológia a welfare hrabavej hydiny, etológia a welfare vodnej hydiny, pštrosov, kožušinových zvierat.
Sylabus predmetu
Prednášky:
1. Úvod do aplikovanej etológie a etologická interpretácia welfare
2. Domestikácia produkčných zvierat, adaptácia
3. Stres a hospodárske zvieratá. Stresové faktory u hospodárskych zvierat
4. Prejavy stresu a bolesti u produkčných zvierat
5. Interakcia človek – zviera a welfare produkčných zvierat (pozitívny handling)
6. Pozitívne životné podmienky zvierat v kontexte zlepšenia kvality života
7. Etológia a welfare hovädzieho dobytka (podľa kategórií)
8. Etológia a welfare ošípaných (podľa kategórií)
9. Etológia a welfare koní
10. Etológia a welfare oviec a kôz
11. Etológia a welfare hrabavej hydiny (sliepky, morky, prepelice,...)
12. Etológia a welfare vodnej hydiny, pštrosov, kožušinových zvierat (králiky, nutrie)
13. Welfare pri transporte produkčných zvierat
Praktické cvičenia:
1. Vedecká metodológia a jej aplikácia pri welfare zvierat (hodnotenie zo záznamu)
2.-3. Animal-based indikátory pre hodnotenie welfare hovädzieho dobytka na farme
4.-5. Animal-based indikátory pre hodnotenie welfare ošípaných na farme
6.-7. Animal-based indikátory pre hodnotenie welfare hydiny na farme
8.- 9. Animal-based indikátory pre hodnotenie welfare koní na farme
10.-11. Animal-based indikátory pre hodnotenie welfare oviec a kôz na farme
12. Odovzdanie zadaní
13. Zápočet
Odporúčaná literatúra
Kottferová,J., Novacký,M., Mareková,J., Hvozdík,A.: Veterinárna etológia, Vienala Košice, 2008,pp. 357.
Fraser, A. F., Broom, D. M.:Farm Animal Behaviour and Welfare, 1997, s. 437.
Alcock, J.:Animal Behavior: An Evolutionary Approach, 2001, s. 505.
Jensen, P.: The Ethology of Domestic Animals, 2017, 360 s.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Priebežná kontrola sa vykonáva formou odovzdávania protokolov, seminárnych prác a absolvovania priebežných písomných testov.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie predmetu je podmienené aktívnou účasťou na cvičeniach v zmysle Študijného poriadku UVLF, absolvovaním písomného testu v rozsahu osnovy predmetu s úspešnosťou min. 51% v 10. – 12. týždni semestra, vypracovaním a odovzdaním všetkých požadovaných seminárnych prác, prezentáciou seminárnej práce na určenú tému a úspešným vykonaním skúšky.
Záverečné hodnotenie:
skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content