Právne úpravy ochrany zvierat

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVVLaWZ/PrÚOchZ PaOZ ef/22    Skratka: PrÚOchZ PaOZ ef
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU
Právne predpisy upravujúce ochranu jednotlivých druhov zvierat
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Predmet je ukončený skúškou. V priebehu semestra študent spracuje a prezentuje na seminári seminárnu prácu. V priebehu skúškového obdobia sa realizuje vedomostný test a ústna skúška. Na získanie hodnotenia A musí študent získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 71 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 61 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 51 bodov. Študent, ktorý získa hodnotenie pod 51 bodov bude hodnotený známkou FX. Výsledné hodnotenie sa vypočíta zo súčtu týchto častí: 80 % účasť na prednáškach a 100 % účasť na cvičeniach 20 bodov Aktívne vystúpenie na seminári 20 bodov Písomná skúška 30 bodov Ústna skúška 30 bodov Dištančné štúdium je hodnotené písomnou skúškou, prezenčné ústnou skúškou.
Výsledky vzdelávania
Študenti po absolvovaní predmetu získajú všeobecný prehľad o právnych predpisoch upravujúcich chov a držbu zvierat farmových, spoločenských, divo žijúcich, využívaných na experimentálne a vzdelávacie účely, najmä so zameraním na ich ochranu a pohodu, budú sa vedieť orientovať aj v základoch niektorých právnych odvetví (trestné právo, občianske právo hmotné, správne právo) v súvislosti s ich ochranou a pohodou.
Stručná osnova predmetu
Teoretické základy práva.
Problematika právnej úpravy starostlivosti o zvieratá.
Problematika právnej úpravy ochrany zvierat a pohody podľa jednotlivých druhov zvierat a ich využitia.
Možné protiprávne konania majiteľov zvierat súvisiace s starostlivosťou.
Sylabus predmetu
Prednášky: Úvod do problematiky Zviera ako predmet právnych vzťahov Právne predpisy Rady Európy na ochranu zvierat Európske dohody na ochranu zvierat a súvisiace protokoly a odporúčania Právne predpisy Európskej únie na ochranu zvierat Ochrana zvierat chovaných pre hospodárske účely a súvisiace smernice pre jednotlivé druhy hospodárskych zvierat Štandardy pre chov jednotlivých druhov zvierat Právne predpisy SR Ochrana farmových zvierat Ochrana spoločenských zvierat Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely Osobitne chránené živočíchy Ochrana rýb, včiel a poľovnej zveri Cvičenia Zákon o veterinárnej starostlivosti Vykonávacie predpisy k zákonu o veterinárnej starostlivosti - farmové zvieratá - spoločenské zvieratá - ostatné živočíchy - zvieratá používané na vedecké účely alebo vzdelávacie účely Orgány ochrany zvierat Ochrana zvierat pri preprave Ochrana zvierat pri usmrcovaní Ochrana zvierat pri obchodovaní Týranie zvierat Protiprávne konania súvisiace s ochranou jednotlivých druhov zvierat Riešenie modelových prípadov pri ochrane zvierat Prezentácie seminárnych prác
Odporúčaná literatúra
TAKÁČOVÁ, D. a kol. 2019. Týranie zvierat – vážny spoločenský problém. UVLF Košice, 308s. ISBN 978-8077-651-0 Zákon o veterinárnej starostlivosti a súvisiace vykonávacie predpisy Zákon o správnom konaní Priestupkový zákon Trestný zákon Občiansky zákonník
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
seminárna práca z oblasti ochrany jednotlivých druhov zvierat
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou. V priebehu semestra študent spracuje a prezentuje na seminári seminárnu prácu. V priebehu skúškového obdobia sa realizuje vedomostný test a ústna skúška. Na získanie hodnotenia A musí študent získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 71 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 61 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 51 bodov. Študent, ktorý získa hodnotenie pod 51 bodov bude hodnotený známkou FX. Výsledné hodnotenie sa vypočíta zo súčtu týchto častí: 80 % účasť na prednáškach a 100 % účasť na cvičeniach 20 bodov Aktívne vystúpenie na seminári 20 bodov Písomná skúška 30 bodov Ústna skúška 30 bodov Dištančné štúdium je hodnotené písomnou skúškou, prezenčné ústnou skúškou.
Záverečné hodnotenie:
skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content