Prax v oblasti ochrany zvierat a pohody

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVVLaWZ/PxOZaP* PaOZ ef/22    Skratka: PxOZaP* PaOZ ef
  •  Kredity: 1
  •  Ukončenie: Zápočet
  •  
  • Semester:
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný:    -   Za obdobie štúdia: 40s (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Študent absolvuje prax v rozsahu predpísaných hodín na jednotlivých úsekoch chovu zvierat
Výsledky vzdelávania
Študent využije svoje vedomosti a zručnosti tak, aby bol odborne spôsobilý plniť svoje oprávnenia pri výkone kontroly dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany zvierat
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje prax v rozsahu predpísaných hodín na jednotlivých úsekoch chovu zvierat
Záverečné hodnotenie:
zápočet
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 06.06.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content