Základy podnikania

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVVLaWZ/ZklP PaOZ ef/22    Skratka: ZklP PaOZ ef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienkou na absolvovanie predmetu je splnenie podmienok pre udelenie zápočtu v súlade so Študijným poriadkom UVLF v Košiciach a úspešné vykonanie skúšky.
Výsledky vzdelávania
Výsledkom vzdelávanie sú znalosti, kompetencie a zručnosti, ktoré zodpovedajú európskemu a národnému klasifikačnému rámcu. Po absolvovaní predmetu má študent adekvátne znalosti o ekonomike a manažmente, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stavu poznania a potrebám spoločnosti.
Stručná osnova predmetu
Podnikanie; podnikateľské prostredie; podnikateľský zámer; povinnosti podnikateľa a zamestnávateľa; základy manažmentu, marketingu a finančného riadenia pre podnikateľa.
Sylabus predmetu
1. Podnikanie – typy, ciele a spoločensky zodpovedné podnikanie.
2.-3. Podnikateľské prostredie.
4. Podnikateľský zámer.
5. Podpora podnikania.
6.-7. Povinnosti podnikateľa a zamestnávateľa.
8.-9. Základy manažmentu pre podnikateľa.
10.-11. Základy marketingu pre podnikateľa.
12.-13. Základy finančného riadenia pre podnikateľa.
Odporúčaná literatúra
Koráb,V. a kol.:Podnikatelský plán, Computer Press, 2007, ISBN 978-80-251-1605-0
Plchová, J. : Základy podnikania. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2013, ISBN 978-80-227-4112-5
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Študenti budú priebežne hodnotení pomocou testov v 4., 8. a 12. týždni výučby.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na absolvovanie predmetu je splnenie podmienok pre udelenie zápočtu v súlade so Študijným poriadkom UVLF v Košiciach a úspešné vykonanie skúšky.
Záverečné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie bude v pomere 20/80 percent zložené z priemeru priebežného hodnotenia a z hodnotenia v rámci skúšky.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 15.06.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content