Pohoda koní a jazdectvo

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: K-K/PoKaJ* PaOZ ef/22    Skratka: PoKaJ* PaOZ ef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 2   -   Za obdobie štúdia: 26 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny:
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content