Poruchy nervového a pohybového systému

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: K-MZ/PchNaPS*PaOZ ef/22    Skratka: PchNaPS*PaOZ ef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Aktívna účasť na praktických cvičeniach a na prednáškach v súlade so študijným poriadkom.
Výsledky vzdelávania
Výsledkom je komplexný obraz a vedomosti o manažmente a starostlivosti o pacientov s poruchami pohybového a nervového systému.
Stručná osnova predmetu
Osnovy predmetu zahŕňajú základné teoretické a praktické vedomosti a zručnosti pri starostlivosti o pacientov s pohybovými a neurologickými poruchami, základné diagnostické a terapeutické úkony vedené pod dohľadom veterinárneho lekára
Sylabus predmetu
prednášky
Klinické vyšetrenie pacienta Diferenciálna diagnostika - poruchy chôdze – krívanie, ataxia Poruchy periférnych nervov Poruchy mozgu Poruchy miechy Poruchy neuromuskulárneho spojenia Myopatie Osteopatie Starostlivosť o pacientov s poruchami nervového aparátu Starostlivosť o pacientov s poruchami pohybového aparátu Fyzioterapeutické postupy pri poruchách pohybového aparátu Fyzioterapeutické postupy pri poruchách nervového aparátu Paliatívna terapia cvičenia Základy neurologického vyšetrenia Základy ortopedického vyšetrenia Prístup k pacientovi s neurologickým ochorením Prístup k pacientovi s ortopedickým ochorením Základná symptomatológia ochorení mozgu Základná symptomatológia ochorení miechy Základná symptomatológia ochorení neuromuskulárneho spojenia Základná symptomatológia ochorení svalov Základná symptomatológia ochorení kostí a kĺbov Management starostlivosti o pacienta s poruchami nervového aparátu Management starostlivosti o pacienta s poruchami pohybového aparátu Fyzioterapeutický management pri poruchách pohybového aparátu Fyzioterapeutický management pri poruchách pohybového aparátu
Odporúčaná literatúra
BSAVA Manual of Canine and Feline Advanced Veterinary Nursing 2e. Autor Alasdair Hotston Moore, Suzanne Rudd. 2008
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na praktických cvičeniach a na prednáškach v súlade so študijným poriadkom.
Záverečné hodnotenie:
Skúška formou testu, na ktorého splnenie je potrebných minimálne 51% správnych odpovedí.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 28.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content