Pohoda hendikepovaných, opustených a zoo zvierat

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: K-V-EaVZZ/PoHkZoo*PaOZ ef/22    Skratka: PoHkZoo*PaOZ ef
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienky na absolvovanie predmetu: Podmienkou absolvovania predmetu je absolvovanie predpísaného počtu prednášok a praktických cvičení, úspešné absolvovanie zápočtového testu a úspešné vykonanie skúšky.
Výsledky vzdelávania
Študenti absolvovaním predmetu nadobúdajú praktickú zručnosť v manipulácii a odchyte hendikepovaných, opustených a zoo zvierat, rozpoznávaní klinických príznakov ochorení a odbere biologického materiálu a preventívnych opatrení. Získavajú poznatky o pohode, zásadách a podmienkach držby zvierat minimalizujúcich negatívny efekt na zdravie a pohodu zvierat.
Stručná osnova predmetu
Chov, výživa a starostlivosť o hendikepované, opustené a zoo zvieratá. Diagnostika, etiopatogenéza, diferenciálna diagnostika, prevencia infekčných, neinfekčných a chorôb. Zásady držby a podmienky v chovných zariadeniach. Faktory, ktoré vplývajú na pohodu a zdravie zvierat v závislosti od spôsobu chovu, výživy a starostlivosti. Návštevy uznaných zariadení ako rehabilitačné stanice, ZOO záhrady, karantény a útulky. Legislatíva súvisiaca s prevádzkovaním schválených alebo registrovaných zariadení.
Sylabus predmetu
pri blokovej forme výuky teoretické a praktické bloky s nasledujúcou náplňou: 1. aktuálne legislatívne aspekty upravujúce dodržiavanie zásad welfare v jednotlivých typoch chovných zariadení pre chránené a opustené živočíchy. 2. spôsoby posúdenia welfare zvierat z pohľadu fyziologických aspektov správania- klinické prejavy nepohody. 3. dodržiavanie welfare pri odchyte a manipulácii s chránenými a opustenými živočíchmi a zásady welfare pri kŕmení a ustajnení.
Odporúčaná literatúra
Coles: Avian Medicine and surgery ts, Rabbits and Rodents: Clinical medicine and Surgery, Saunders, 2003 Curtis, P.: A handbook of poultry and game birds diseases, 1990 Harcourt-Brown, N.: Bsava Manual of Psittacine Birds, J.Wiley, 2005, Chitty,J.: Bsava Manual of Raptors and Passerine Birds, BSAVA, 2008 Seminar and Workshop on Companion Birds in Veterinary Practice. Murdoch Univ. Foundation for Continuing Vet. Educ., 1986. Škardová, I.: Diseases of ostriches. UVM,Košice,Issued by Publishing House, 2000
Barnett, J.L. and Hemsworth, P.H. (2009). Welfare monitoring schemes: using research to safeguard welfare of animals on the farm. Journal of Animal Welfare Science 12, 1–17.
Broom, D. M., and Johnson, K. G. (1993). Stress and Animal Welfare. 1st Edition. Chapman and Hall, London, UK.
Coleman, G. (2008). Public perceptions of animal pain and animal welfare. OIE Technical Series 10, 26-37.
Dawkins, M. S. (2003). Behaviour as a tool in the assessment of animal welfare. Zoology 106, 383-387.
Duncan, I. J. H. (2004). A concept of welfare based on feelings. In The Well-being of Farm Animals: Challenges and Solutions, editors G. J. Benson, and Rollin, B. E. Blackwell Publishing, Iowa, USA, pp 95-101.
FAWC (Farm Animal Welfare Council). 2003. Second Report on Priorities for Research and Development in Farm Animal Welfare.
Fraser D 2001 Farm animal production: changing agriculture in a changing culture. Journal of Applied Animal Welfare 4, 175-190
Fraser, D. 2003. Assessing animal welfare at the farm and group level: the interplay of science and values. Animal Welfare 12, 433-443.
Hemsworth, P.H. and Coleman, G.J. (1998) Human-Livestock Interactions: The Stockperson and the Productivity and Welfare of Intensively-farmed Animals. CAB International, Oxon UK.
Hemsworth, P.H. Barnett, J.L., Rickard, M and Coleman, G.J. (2007). Australia’s research and development capacity in animal welfare. Farm Policy Journal 4 (4, November Quarter 2007), 23-31.
Levy, N. (2004). What Makes Us Moral? Crossing the Boundaries of Biology. Oneworld, Oxford, UK.
Sandøe, P., Forkman, F. and Christiansen, S. B. (2004). Scientific uncertainty – how should it be handled in relation to scientific advice regarding animal welfare issues? Animal Welfare 13, 121-126.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
výsledky vzdelávania sa budú overovať priebežnou kontrolou štúdia (prakticky, testy)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu: Podmienkou absolvovania predmetu je absolvovanie predpísaného počtu prednášok a praktických cvičení, úspešné absolvovanie zápočtového testu a úspešné vykonanie skúšky.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 25.04.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content