Telesná výchova

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVVP/TV1 ZS*/08    Skratka: TV1 ZS*
  •  Kredity: 0
  •  Ukončenie: Zápočet
  •  
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2   -   Za obdobie štúdia: 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu je potrebná aktívna účasť na praktických cvičeniach - povolená je jedna absencia bez náhrady, možná náhrada najviac dvoch ospravedlnených neúčastí.
Predmet nemôžu absolvovať gravidné študentky.
Výsledky vzdelávania
Zlepšovanie úrovne fyzickej zdatnosti, zvyšovanie úrovne zručnosti a vedomosti o športe.
Pohybový program obsahuje: aeróbne aktivity, silové aktivity, aktivity zamerané na obratnosť a pohyblivosť, preventívne cvičenia pre zdravú chrbticu, pohybové aktivity, ktoré zlepšujú kvalitu života mladého človeka.
Stručná osnova predmetu
- testovanie východiskovej úrovne
- zlepšovanie fyzickej zdatnosti
- zvyšovanie úrovne individuálnych činností a zručností
- udržiavanie duševného zdravia
- metodika športu, terminológia a pravidlá hier
Sylabus predmetu
Telesná výchova je výberový predmet pre všetky ročníky, všetkých študijných programov denného i externého štúdia na univerzite.
Študenti majú možnosť výberu z týchto pohybových aktivít: Tabata, basketbal, bedminton, florbal, futbal, kardiocvičenie, kondičné posilňovanie, stolný tenis, pilates, frisbee, indoorové lezenie, lukostreľba, volejbal, zdravý chrbát, bežecký tréning, turistika, joga.
Výučba začína informatívnou hodinou, zisťovaním východiskovej úrovne, pokračuje zlepšovaním pohybových a koordinačných schopností, individuálnych zručností i zvyšovaním úrovne teoretických vedomostí prevažne priamym vykonávaním konkrétneho športu. Vykonáva sa to formou pravidelných dvojhodinových cvičení, v blokoch alebo na sústredeniach.
Odporúčaná literatúra
Napier Chris: Beh, vyd. Príroda, 2021, 224 str. ISBN: 9788055176611
Ladislava Doležajová: Rozvoj koordinačných schopností, Slovenská vedecká spoločnosť pre TV, 2002/01, 131str. EAN:8089075134
Alycea Ungarová: Pilatesove cvičenia, IKAR, 2003,176 str. ISBN 8055105936
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
aktívna účasť na cvičeniach
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu je potrebná aktívna účasť na praktických cvičeniach - povolená je jedna absencia bez náhrady, možná náhrada najviac dvoch ospravedlnených neúčastí.
Predmet nemôžu absolvovať gravidné študentky.
Záverečné hodnotenie:
Zápočet
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 1457
ABCDEFX
15.7984.21
 
Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content