Potraviny špecifického charakteru

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/PŠCh TaKPef/22    Skratka: PŠCh TaKPef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienkou na absolvovanie predmetu je aktívna účasť na prednáškach a praktických cvičeniach. Podmienkou na získanie zápočtu je vypracovanie seminárnej práce na zadanú tému, ktorá je výsledkom samoštúdia a jej prezentácia a obhájenie v 13. zápočtovom týždni štúdia. Skúška je ústna. Podmienkou absolvovania skúšky je získanie zápočtu. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E). Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezískal hodnotenie v ústnej skúške v stupnici A-E.
Výsledky vzdelávania
Predmet prispieva k dosiahnutiu profilu absolventa ŠP TaKP. Študent získava teoretické vedomosti o potravinách špecifického pôvodu, t.j. o potravinách zaradených do skupiny s označením pôvodu, geografickým označením a zaručene tradičných potravín, vrátane udeľovania značiek kvality v SR: Značka kvality SK a Značka kvality SK Gold s ohľadom na zabezpečenie ich kvality a bezpečnosti. Cieľom je dosiahnutie schopností študenta pre implementáciu technologických postupov, právnych predpisov a hygienických požiadaviek v procese tvorby žiadostí pre zaradenie tohto typu potravín do registrov tak na národnej, ako aj európskej úrovni. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný vykonávať samostatne písanie žiadostí a opisov na zaradenie poľnohospodárskych produktov a potravín do jednotlivých kategórií, vykonávať poradenskú činnosť pri hodnotení potravín špecifického pôvodu, údajov potvrdzujúcich súvislosť medzi kvalitou, vlastnosťami a zemepisným prostredím, spôsobmi označovania na etikete.
Stručná osnova predmetu
Právne predpisy Európskeho spoločenstva, vnútroštátne, regionálne, miestne právo v oblasti výroby potravín špecifického charakteru. Posudzovanie geografických oblastí a chránených zemepisných označení a geografických údajov so zreteľom na špecifické podmienky získavania a spracovania potravín špecifického charakteru a potravín s tradičnými vlastnosťami. Vymedzenie zemepisnej oblasti, v ktorej sa uskutočňuje výroba. Definície. Typy produktov (cukrovinky, chlieb, jemné pečivo, koláče, keksy a iné pekárenské výrobky; mäsové výrobky; výrobky z mlieka, syry a pod.). Opis poľnohospodárskeho výrobku, potraviny, použitých surovín, ich základných fyzikálnych, chemických, mikrobiologických, senzorických vlastností. Zloženie výrobku. Opis získavania, resp. opis originálnych, nemenných miestnych spôsobov výroby. Údaje potvrdzujúce súvislosť medzi kvalitou, vlastnosťami a zemepisným prostredím. Spôsoby označovania na etikete. Orgány zabezpečujúce kontrolu dodržiavania špecifikácie a orgány potravinového dozoru. Výbor na posudzovanie špecifikácií poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Laboratórne vyšetrovacie metodiky pri hodnotení kvality a bezpečnosti potravín špecifického pôvodu. Systém bezpečnostných systémov pri výrobe potravín špecifického charakteru.
Sylabus predmetu
PREDNÁŠKY
1. Potraviny špecifického charakteru (PŠCH) a legislatíva. Rozdelenie PŠCH
2. Definície: špecifický charakter, označenie pôvodu, zemepisné označenie, tradičná špecialita. Žiadosť o zápis do registra.
3. Značky kvality v SR: Značka kvality SK a Značka kvality SK Gold
4. Chránené označenie pôvodu
5. Chránené zemepisné označenie
6. Zaručené tradičné špeciality
7. Význam geografie pri tvorbe žiadosti o zápis do príslušnej kategórie PŠCH na národnej úrovni a úrovni EÚ.
8. Význam popisu technologického postupu pri koncipovaní žiadosti o zápis do príslušnej kategórie PŠCH na národnej úrovni a úrovni EÚ.
9. Požiadavky legislatívy EÚ na označovanie PŠCH. Označovanie potravín špecifického charakteru. Spôsoby označovania na etiketu. Symboly označenia PŠCH.
10. Schvaľovacie orgány pre zápis do registra príslušnej kategórie PŠCH na národnej úrovni. Schvaľovacie orgány pre zápis do registra príslušnej kategórie PŠCH na úrovni EÚ.
11. Kontrola kvality a bezpečnosti PŠCH na národnej úrovni. Laboratória, laboratórne vyšetrovacie metódy a hodnotenie parametrov.
12. Systém HACCP pri potravinách špecifického charakteru
13. Sanitácia v prevádzkach vyrábajúcich potraviny špecifického charakteru.
PRAKTICKÉ CVIČENIA
1.- 2. - 3. Úvod do štúdia, organizačné pokyny. Podmienky na zápočet a skúšku. Zadanie seminárnej práce. Balenie PŠCH. Požiadavky EÚ legislatívy na označovanie PŠCH. Označovanie potravín špecifického charakteru. Spôsoby označovania na etiketu. Symboly označenia PŠCH. Laboratórne vyšetrovacie metódy pri PŠCH. Vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola. Bezpečnostné systémy pri PŠCH.
4. - 5. Typy potravín špecifického charakteru: Výrobky z mlieka slovenského pôvodu. Výroba „Slovenskej bryndze“ v laboratórnych podmienkach podľa technologického postupu uvedeného v žiadosti o zápise do registra. Výpočet sušinových jednotiek. Laboratórne vyšetrenie a porovnanie kvality jednotlivých druhov bryndze vrátane „Slovenskej bryndze“ vyrobenej v laboratórnych podmienkach.
6. Typy potravín špecifického charakteru: Výrobky z mlieka nie slovenského pôvodu. Laboratórne vyšetrenie kvality syra napr. Parmiggiano Reggiano, Grana Padano, Niva.
7.-8. Typy potravín špecifického charakteru: Cukrovinky, chlieb, jemné pečivo, koláče, keksy a iné pekárenské výrobky slovenského pôvodu. Výroba „Skalického trdelníka“ v laboratórnych podmienkach podľa technologického postupu uvedeného v žiadosti o zápise do registra. Laboratórne vyšetrenie a porovnanie kvality jednotlivých druhov trdelníkov vrátane „Skalického trdelníka“ vyrobeného v laboratórnych podmienkach.
9. Typy potravín špecifického charakteru: Cukrovinky, chlieb, jemné pečivo, koláče, keksy a iné pekárenské výrobky nie slovenského pôvodu. Laboratórne vyšetrenie kvality výrobkov typu „Hořické trubičky“ a pod.
10. Typy potravín špecifického charakteru: Mäsové výrobky (napr. Laboratórne vyšetrenie zaručene tradičnej špeciality: Spišské párky.
11. Typy potravín špecifického charakteru: Liehoviny. Laboratórne vyšetrenie - Spišská borovička.
12. Výroba a hodnotenie PŠCH na základe vybranej a vypracovanej žiadosti o zápis do príslušnej kategórie študentami na začiatku semestra podľa nimi vytvoreného technologického postupu uvedeného v žiadosti.
13. Zápočet.
Odporúčaná literatúra
Dudriková, E., Michaeli, E. a kol.: Potraviny špecifického charakteru, 2011.
Aktuálna legislatíva EÚ a SR.
Prednášky.
Praktické cvičenia.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Na základe právnych predpisov schopnosť tvoriť, posudzovať a kontrolovať potraviny špecifického charakteru, realizovať poradenskú, odbornú a expertíznu činnosť v oblasti prípravy potravín špecifického charakteru na schválenie, vykonávať poradenskú činnosť v oblasti sanitácie pri technologickom postupe výroby potravín špecifického charakteru.
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na prednáškach a praktických cvičeniach. Odovzdanie protokolov z praktických cvičení: 1. Výsledky a hodnotenie výsledkov z praktického laboratórneho vyšetrenia danej komodity potravín označených ako PŠCH. 2. Odovzdanie seminárnej práce v písomnej forme na zadané témy garantom študijného predmetu.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na absolvovanie predmetu je aktívna účasť na prednáškach a praktických cvičeniach. Podmienkou na získanie zápočtu je vypracovanie seminárnej práce na zadanú tému, ktorá je výsledkom samoštúdia a jej prezentácia a obhájenie v 13. zápočtovom týždni štúdia. Skúška je ústna. Podmienkou absolvovania skúšky je získanie zápočtu. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E). Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezískal hodnotenie v ústnej skúške v stupnici A-E.
Záverečné hodnotenie:
Ústna skúška.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
POZNÁMKA
žiadne
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 109
ABCDEFX
87.168.260.922.750.920.0
 
Dátum poslednej zmeny: 26.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content