Systém riadenia kvality potravín rastlinného pôvodu

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/SRKPRP TaKPef3/22    Skratka: SRKPRP TaKPef3
  •  Kredity: 3
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:   
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Absolvovanie praktických cvičení v súlade so Štúdijným poriadkom UVLF v Košiciach. Predmet je ukončený skúškou.
Výsledky vzdelávania
Výsledkom je osvojenie si základov manažérstva kvality v súvislosti s produkciou potravín. Pre tento účel je cieľom zvládnutie základných princípov a požiadaviek STN EN ISO 9000 a 9001 a následne systémy manažérstva bezpečnosti potravín ustanovené v STN EN ISO 22000. V kontexte medzinárodného uznania certifikátov kvality je potrebné osvojiť si aj základné princípy a požiadavky International Food Standardu a BRC (British Retail Consortium).
Stručná osnova predmetu
Osnova predmetu bola vypracovaná s cieľom osvojiť si základy manažérstva kvality v súvislosti s produkciou potravín v nasledujúcich oblastiach:
Kvalita a bezpečnosť potravín.
Základná legislatíva v oblasti kvality a bezpečnosti potravín.
Systémy riadenia kvality potravín.
Komunikácia.
TQM, STN ISO 9000: 2005.
STN ISO 9001: 2008.
Programy podpory a HACCP.
STN ISO 22000: 2005.
STN ISO 22000: 2005.
International Food Standard.
BRC (British Retail Consortium.
Úradná kontrola.
Audit SMK.
SNAS(Slovenská národná akreditačná služba)
Sylabus predmetu
1 Kvalita a bezpečnosť potravín
2 Základná legislatíva v oblasti kvality a bezpečnosti potravín
3 Systémy riadenia kvality potravín, Komunikácia
4 TQM, STN ISO 9000: 2005
5 STN ISO 9001: 2008
6 Programy podpory a HACCP
7 STN ISO 22000: 2005
8 STN ISO 22000: 2005
9 International Food Standard
10 BRC
11 Úradná kontrola a Audit SMK a SNAS
12 ŠS
13 ŠS
Odporúčaná literatúra
STN EN ISO 9000
STN EN ISO 9001
STN EN ISO 22000
International Food Standard
Mateides, A. a kol.: Manažérstvo kvality. ISBN: 80-8057-656-4, Vydavateľstvo EPOS, 2006, B5, str. 752
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Bezpečnostné systémy výroby potravín. Technologické postupy výroby potravín. Tovaroznalectvo potravín.
Priebežné hodnotenie:
Nie je.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie praktických cvičení v súlade so Štúdijným poriadkom UVLF v Košiciach. Predmet je ukončený skúškou.
Záverečné hodnotenie:
skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
POZNÁMKA
Žiadne.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 14.10.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content