Technológia výroby a kvalita mäsa a mäsových výrobkov

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/TVaKMä2 TaKPef3/22    Skratka: TVaKMä2 TaKPef3
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:  
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Priebežné hodnotenie počas semestra vo forme zápočtového testu, pre ktorého úspešné absolvovanie je potrebné dosiahnuť minimálne 51 % a predmet je ukončený skúškou.
Výsledky vzdelávania
Osvojené znalosti z oblasti hygieny a spracovania mäsa, hygieny a výroby mäsových výrobkov, laboratórnej diagnostiky kvality mäsa a mäsových výrobkov
Stručná osnova predmetu
Stručná osnova predmetu: . Nákup jednot. druhov zvierat. Klasifikácia jatočných zvierat Vet. vyšetrenie jat. zv. pred zabitím. Jatočné opracovanie zvierat - ošetrenie pred zabitím. Vet. hyg. prehliadka jednotlivých druhov zvierat. Delenie a úprava mäsa, trhové druhy mäsa. Definícia mäsa, zloženie a vlastnosti mäsa. Intravitálne vplyvy na kvalitu mäsa. Postmortálne zmeny v mäse kvalitatívne odchýlky, zrenie mäsa - rozkladné zmeny v mäse ich hodnotenie, Chladenie, zmrazenie a rozmrazovanie mäsa Technológia solenia mäsa a väznosť mäsa, mäsové konzervy a polokonzervy, balenie mäsa, obalové materiály a označovanie mäsa, prídavné a technologické pomocné látky v mäsovej výrobe, mäsové výrobky - základné požiadavky, technológia výroby a technologické zariadenia v mäsovej výrobe. Uplatňovanie systému GMP a HACCP v mäsovej výrobe
Sylabus predmetu
Prednášky
1. Základy technológie mäsovej výroby
2. Mäsové výrobky
3. Solenie mäsa, vyfarbovacie pochody, prísady zlepšujúce vyfarbovanie .
4. Údenie mäsa a výrobkov, sušenie.
5. Metódy chladenia a zmrazenia.
6. Balenie pod ochrannou atmosférou, vákuové balenie, ožarovanie mäsa ionizujúcim
žiarením, ultrafialové svetlo.
7. Cudzorodé látky v potravinách - aditívne látky a prísady.
8. Cudzorodé látky v potravinách – kontaminanty.
9. Hygiena a technológia tukov
10. Vedľajšie jatočné produkty, krv, koža, kosti, črevá.
11. Farmaceutické suroviny .
Odporúčaná literatúra
Literatúra: L. Steinhauser a kol., Produkce masa, Vydavatelství Last, 2000, Ladislav Steinhauser a kol. Hygiena a technológie masa, Vydavatelství Last, 1995., Potravinový kódex SR, Aktuálne zákoný a iné súvisiace právne predpisy.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Priebežné hodnotenie: počas semestra formou testov
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie počas semestra vo forme zápočtového testu, pre ktorého úspešné absolvovanie je potrebné dosiahnuť minimálne 51 % a predmet je ukončený skúškou.
Záverečné hodnotenie:
zápočet a skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 102
ABCDEFX
54.923.5312.758.820.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 29.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content