Výživové hodnotenie potravín

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/VýžH TaKPef/22    Skratka: VýžH TaKPef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a cvičeniach. Podmienkou na absolvovanie predmetu je získanie zápočtu a úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Výsledky vzdelávania
Študent získava vedomosti, ktoré predstavujú základné princípy zisťovania energetickej a výživnej hodnoty potravín, stráviteľnosť a využiteľnosť živín. Cieľom je schopnosť rozdeliť potraviny a potravinové suroviny do jednotlivých skupín na základe rôznych hľadísk, ako aj popis základných živín potravín a ich význam pre organizmus človeka. Získať laboratórne skúsenosti pri analýze potravín a jej základných zložiek.
Stručná osnova predmetu
Potraviny a potravinové suroviny, ich rozdelenie a definície. Základné potraviny, živiny, základné živiny, esenciálne faktory (makronutrienty), mikroživiny, senzoricky aktívne látky, neutrálne látky, aditívne látky, antinutričné a toxické látky, kontaminanty. Stráviteľnosť a využiteľnosť živín. Hodnota potravy, bielkoviny, nedostatok, nadbytok bielkovín v potravy. Tuky, rozdelenie tukov a cholesterol v potravinách. Sacharidy vo výžive človeka, glykemický index potravín. Gastrointestinálny systém človeka a jeho činnosť. Výživové potreby. Odporúčané výživové dávky. Potravinová banka. Výživová hodnota potravín a pokrmov. Priemerné straty a odpad pri technologickej úprave potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Analýza rizík a stanovenie kritických bodov kontroly a riadenia v prevádzkach spoločného stravovania.
Sylabus predmetu
Prednášky:
1. Potraviny a potravinové suroviny, ich rozdelenie a definície
2. Základné potraviny, živiny, základné živiny, esenciálne faktory (makronutrienty), mikroživiny, senzoricky aktívne látky, neutrálne látky, aditívne látky, antinutričné a toxické látky, kontaminanty, stráviteľnosť, využiteľnosť
3. Hodnota potravy, bielkoviny, nedostatok, nadbytok bielkovín v potrave
4. Tuky, rozdelenie tukov, cholesterol v potravinách
5. Sacharidy vo výžive človeka, glykemický index potravín
6. Gastrointestinálny systém človeka a jeho činnosť. Prehľad fyziológie trávenia, vstrebávania a vylučovania.
7. Výživové potreby
8. Odporúčané výživové dávky: vývoj, aktuálna verzia, rozdelenie, ciele.
9. Potravinová banka dát – požívatinové tabuľky a program Alimenta, elektronické požívatinové tabuľky.
10. Výživová hodnota pokrmov
11. Priemerné straty a odpad pri technologickej úprave potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu
12. Analýza rizík a stanovenie kritických bodov kontroly a riadenia v prevádzkach spoločného - stravovania I. časť
13. Analýza rizík a stanovenie kritických bodov kontroly a riadenia v prevádzkach spoločného - stravovania II. Časť
Cvičenia:
1. Klinické vyšetrenie nutričného stavu človeka. Hodnotenie nutričného stavu pacienta (anamnéza).
2. Vypracovanie protokolov: č. 1: 24-hod. nutričný protokol; č. 2: 24-hod. protokol o pohybovej aktivite; č. 3: Dotazník zameraný na vyhodnotenie stavu výživy univerzitných študentov a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú
3. Určovanie stavu výživy, somatické vyšetrenia, antropometrické meranie - protokol č. 4: Antropometrické meranie vlastného tela
4. Určovanie stavu výživy
5. Metabolizmus základných živín a ich energetická výťažnosť. Energetická bilancia. Sacharidové jednotky - protokol č. 5: výpočet vlastnej energetickej bilancie a bazálneho metabolizmu; protokol č. 6: vyhodnotenie výsledkov z vlastného hodnotenia nutričného stavu
6. Odporúčané výživové dávky (OVD). Práca s databázami - Požívatinové tabuľky.
7. Slovenská potravinová banka dát ako nástroj pri modelovaní výživy. Výpočet nutričného zloženia potraviny podľa receptúry – príklad
8. Výživová hodnota potravín. Označovanie.
Výživová hodnota pokrmov.
9. Určenie energetickej hodnoty potravín. Výpočty: koeficient realizácie energie, skutočná energetická hodnota, minimálna energetická hodnota.
10. Príprava jedálneho lístka, receptúry, straty počas potravinového reťazca
11. Protokol č. 7 Výpočet nutričného zloženia potraviny podľa receptúry
12. Odber, úprava a analýza vzoriek potravín, jedál a pokrmov na laboratórne vyšetrenie
13. Prehľad metód udržania trvanlivosti potravín, SVP a HACCP v v prevádzkach spoločného stravovania. Príprava a odovzdávanie protokolov z praktických cvičení.
Odporúčaná literatúra
1. Dudriková E., Výrostková, J., Maľová, J. Výživa ľudí 1. diel. UVLF Košice, 2021. ISBN 978-80- 8077-740-1.
2. Nagyová A. Potravinové a krmivové právo. UVLF Košice, 2020, ISBN 978-80-8077-700-5, str. 134.
3. Nagyová A., Korim P., Takáčová D. Legislatíva potravín a krmív. UVLF Košice, 2017.
4. Dudriková E. Výživové hodnotenie potravín, UVLF Košice, 2011. ISBN 978-80-8077-268-0.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Hodnotenie výživy človeka - anamnéza, somatické vyšetrenie, antropometria, biochemické vyšetrenie. Zloženie tela človeka. tráviaca sústava človeka. bazálny metabolizmus. Energetická bilancia. priama a nepriama energometria. Živiny, metódy stanovenia. Straty živín. Výpočty.
Priebežné hodnotenie:
Príprava a odovzdávanie protokolov z praktických cvičení
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a cvičeniach. Podmienkou na absolvovanie predmetu je získanie zápočtu a úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Záverečné hodnotenie:
Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí v rozsahu A (91-100%), B (81–90%), C (71-80%), D (61-70%), E (51-60%) a FX (50% a menej).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 103
ABCDEFX
68.9315.539.713.881.940.0
 
Dátum poslednej zmeny: 28.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content