Voda v potravinárstve

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaŽPVLE/VvP TaKPef/22    Skratka: VvP TaKPef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie praktických cvičení je odovzdanie vyplnených protokolov a 100 % účasť (s možnosťou jednej ospravedlnenej neúčasti). V priebehu semestra bude jedna písomná previerka (10 bodov), kde bude nasledovné hodnotenie: A-10, B-9, C-8, D-7, E-6. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 6 bodov.
Výsledky vzdelávania
Získanie znalostí teoretických aj praktických z oblasti využitia pitnej vody pri výrobe potravín z hľadiska ich hygienickej bezpečnosti. Na základe legislatívnych požiadaviek na kvalitu pitnej vody vedieť spracovať a vyhodnotiť jednotlivé ukazovatele pitnej vody z hľadiska jej fyzikálnych, chemických a mikrobiologických vlastností. Hodnotiť vplyv jednotlivých ukazovateľov pitnej vody na bezpečnosť potravín z hľadiska šírenia alimentárnych nákaz. Riešiť riziká znečistenia vodných zdrojov z hľadiska ich ochrany. Znalosťou problematiky procesu čistenia odpadových vôd vedieť prechádzať znečisteniu životného prostredia.
Stručná osnova predmetu
Význam a využitie pitnej vody v potravinárstve, posúdenie zdrojov pitnej vody a príčin ich
znečistenia vplyvom antropogénnej činnosti. Fyzikálne, chemické a mikrobiologické vyšetrenie pitnej a povrchovej vody. Kvantitatívne a kvalitatívne stanovenia sledovaných ukazovateľov.
Spôsoby úpravy pitnej vody, dezinfekcia, výhody a nevýhody. Odpadové vody, rozdelenie a charakteristika. Spôsoby čistenia odpadových vôd a negatívny vplyvy na životné prostredie.
Sylabus predmetu
Prednášky
1. Voda v prírode, jej význam. Rozdelenie vôd a ich charakteristika. Hygienický význam vody v potravinárstve
2. Povrchová a podzemná voda, charakteristika a hygienické hodnotenie vodných zdrojov.
3. Ochrana vôd pred znečistením, ochrana vodných zdrojov, pásma hygienickej ochrany.
4. Posudzovanie kvality vody, hodnotenie ukazovateľov kvality.
5. Eutrofizácia vody a jej vplyv na verejné zdravie. Príčiny vzniku a dôsledky zmenených vlastností vody zdravie ľudí a zvierat.
6. Dôsledky znečistenia vôd na kvalitu a množstvo pitnej vody.
7. Pitná voda, význam pre potravinársku výrobu.
8. Vodou prenosné ochorenia, ich vplyv na ľudské zdravie. Mikrobiologické hodnotenie pitnej vody.
9. Spôsoby úpravy pitnej vody. Fyzikálne a chemické metódy a technológia úpravy vody.
10. Dezinfekcia vody, spôsoby a postupy dezinfekcie, výhody a nevýhody.
11. Odpadové vody, rozdelenie a ich charakteristika. Odpadové vody z potravinárskeho priemyslu, rozdelenie a charakteristika.
12. Spôsoby čistenia odpadových vôd. Technologický proces čistenia v čistiarňach odpadových vôd.
13. Biologické čistenie odpadových vôd.
Cvičenia
1.Pojmy vo vode podľa platnej legislatívy. Odber vzoriek vody a hodnotenie zdrojov pitnej vody podľa platnej legislatívy.
2.Fyzikálne vlastnosti pitnej vody, praktické vykonanie sledovaných parametrov.
3.Chemické vlastnosti pitnej vody, vplyv na zdravie a na výrobu potravín, spôsoby ich odstraňovania.
4.Kvalitatívny rozbor ukazovateľov kvality.
5.Obsah Ca a Mg (tvrdosť vody), chloridy a ich vplyv na potravinársku výrobu. Stanovenie železa a fosforečnanov kvantitatívne.
6.Stanovenie organických látok v pitnej vode (CHSK, nasýtenie kyslíkom), vplyv organických látok na kvalitu vody.
7.Mikrobiologické ukazovatele pitnej vody, praktické vykonanie.
8.Indikátory fekálneho znečistenia vody. Vodou prenosné ochorenia. Význam bezpečnosti pitnej vody pri výrobe potravín.
9.Dezinfekcia pitnej vody. Chlórovanie pitnej vody, výhody a nevýhody pri výrobe potravín.
10.Hygienický význam vody pri výrobe potravín.
11.Metódy chemickej a mikrobiologickej analýzy odpadových vôd z potravinárskeho priemyslu.
12.Technologický proces v ČOV.
13.Protokol hodnotenia pitnej vody.
Odporúčaná literatúra
Sasáková, N., Gregová, G.: Voda v potravinárstve. UVLF v Košiciach, 2018.
Vyhláška vlády č. 278/2017 Z. z.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Priebežná kontrola štúdia predmetu je zabezpečená kontrolou protokolov a absolvovaním kontrolného písomného testu, ktoré sú bodované a obsahovo vyplývajú zo sylabu predmetu.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie praktických cvičení je odovzdanie vyplnených protokolov a 100 % účasť (s možnosťou jednej ospravedlnenej neúčasti). V priebehu semestra bude jedna písomná previerka (10 bodov), kde bude nasledovné hodnotenie: A-10, B-9, C-8, D-7, E-6. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 6 bodov.
Záverečné hodnotenie:
Skúška prezenčná alebo test v platforme Moodle obsahovo vyplývajúce zo sylabu predmetu.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 98
ABCDEFX
66.3319.399.185.10.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 22.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content