Biotechnological production and quality of beverages

Študijný program: hygiena potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   anglický
Kód predmetu: KaHTaZbp/BPQB ef/COS/22    Skratka: BPQB ef/COS
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Examination
Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku, niektoré časti informačného listu predmetu sú preto dostupné len v tomto jazyku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: present
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Prerequisites: In order to pass the course, the student must have active participation in lectures and practical teaching. The prerequisite for passing the examination is the preparation and defence of a seminar paper on the topic assigned by the supervisor (in the range A-E), which is the result of self-study. The examination is awarded on the basis of an assessment of the knowledge acquired (in the A-E range).
Výsledky vzdelávania
After completing the course, the student knows the most modern technologies of fermented beverages production. The student is familiar with the technological and health risks in the production of beverages. The student is familiar with the positive and negative effects of consumption of fermented beverages and methods of detection of fermented beverage components.
Odporúčaná literatúra
MARCINČÁK, Slavomír [100 %]. Tokaj - European winery gem in Slovakia. In HERNIK, Józef et al. Indicators of change in cultural heritage. 1. vyd. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im. ISBN 978-83-66602-15-1, pp. 207-217
Regecová, I., Marcinčák, S., Nagy, J., Popelka, P., Semjon, B., Jevinová, P., ... & Kovalčík, M. (2019). DETECTION OF MICROBIOTA IN THE VINEYARDS OF THE TOKAJ WINE REGION. Food Science, 13(1)
Vasconcelos, H., de Almeida, J. M., Matias, A., Saraiva, C., Jorge, P. A., & Coelho, L. C. (2021). Detection of biogenic amines in several foods with different sample treatments: An overview. Trends in Food Science & Technology, 113, 86-96
Maicas, S., & Mateo, J. J. (2020). Sustainability of wine production. Sustainability, 12(2), 559
Podmienky na absolvovanie predmetu
Conditions for completion of course:
Prerequisites: In order to pass the course, the student must have active participation in lectures and practical teaching. The prerequisite for passing the examination is the preparation and defence of a seminar paper on the topic assigned by the supervisor (in the range A-E), which is the result of self-study. The examination is awarded on the basis of an assessment of the knowledge acquired (in the A-E range).
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content