Legislative requirements for health safety and food quality

Študijný program: hygiena potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   anglický
Kód predmetu: KaHTaZbp/LR ef/ProfP/22    Skratka: LR ef/ProfP
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 10
  •  Ukončenie: Examination
Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku, niektoré časti informačného listu predmetu sú preto dostupné len v tomto jazyku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: present
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
In order to pass the course, the student must have active participation in lectures and practical training. The prerequisite for passing the examination is the preparation and defence of a seminar paper on the topic assigned by the supervisor (in the range A-E), which is the result of self-study. The examination is awarded on the basis of an assessment of the knowledge acquired (in the A-E range).
Výsledky vzdelávania
After completing the course, the graduate will gain knowledge of the legislative regulations required in the EU and Slovakia for the production of safe and quality food.
Stručná osnova predmetu
Food chain safety in the context of one health. Food safety authorities. European Union legislative acts and their applicability in the field of food law. The European Union legal system dealing with food safety. Primary and secondary law. Legal system of the Slovak Republic dealing with food safety. Obligations of the food business operator in the context of the production of quality and safe food in the pan-European area. Application of food safety management systems, taking into account programmes of essential requirements and procedures based on the principles of hazard analysis and critical control points. Food traceability in the context of an integrated approach and the farm-to-table principle. Enforcement tools to ensure food safety. The system of official controls. Administrative assistance and cooperation tools and mechanisms for the safe exchange of information between Member States when non-compliance with food law is detected. Tools and mechanisms for the rapid exchange of information on serious direct or indirect risks to human health arising from from food. An automated information management system for official controls as an interoperability scheme in the digital food safety system.
Odporúčaná literatúra
Kožárová, Ivona: Official control of food and products of animal origin. Košice : UVLF, 2017, 138 s. ISBN 978-80-8077-551-3 Study materials available online in the university e-learning system MOODLE (http://moodle.uvlf.sk). https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/30.html; http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=en; https://www.slov-lex.sk/ezzaj
Podmienky na absolvovanie predmetu
Conditions for completion of course:
In order to pass the course, the student must have active participation in lectures and practical training. The prerequisite for passing the examination is the preparation and defence of a seminar paper on the topic assigned by the supervisor (in the range A-E), which is the result of self-study. The examination is awarded on the basis of an assessment of the knowledge acquired (in the A-E range).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  anglický   
POZNÁMKA
none
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 21.12.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content