Pedagogical activities

Študijný program: hygiena potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   anglický
Kód predmetu: RRZaDS/PG Act/5/22    Skratka: PG Act/5
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Credit
Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku, niektoré časti informačného listu predmetu sú preto dostupné len v tomto jazyku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: present
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Postgraduate study is carried out in compliance with the individual study plan consisting of the study part and the scientific part.
Postgraduate study includes also pedagogical activities or other professional activities related to the pedagogical activities, in the extent of maximum 4 hours per week on average per one academic year, in which the education is provided.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Conditions for completion of course:
Postgraduate study is carried out in compliance with the individual study plan consisting of the study part and the scientific part.
Postgraduate study includes also pedagogical activities or other professional activities related to the pedagogical activities, in the extent of maximum 4 hours per week on average per one academic year, in which the education is provided.
Final assessment:
A postgraduate student receives credits for the performance of pedagogical activities at the UVMP (e.g. running practicals, supervision of bachelor theses, papers written within the SSPA, etc.).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  anglický   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 27.04.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content