Zoonoses and one health protection

Študijný program: infekčné choroby zvierat denná forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   anglický
Kód predmetu: KaEaPaOsz/ZaPPH df/ProfS/22    Skratka: ZaPPH df/ProfS
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 10
  •  Ukončenie: Examination
Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku, niektoré časti informačného listu predmetu sú preto dostupné len v tomto jazyku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: present
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Active participation in lectures and exercises. The condition for passing the exam is the preparation and defense of a seminar paper on a topic specified by the guarantor (in the range A-E), which is the result of self-study. The exam is awarded based on the evaluation of acquired knowledge (in the range A-E).
Výsledky vzdelávania
Deepening of knowledge about zoonoses, their etiology, spread, clinical manifestation, diagnosis, prevention and mitigation strategies used in human and animal populations according to current WOAH, WHO and EFSA requirements.
Stručná osnova predmetu
-distribution of zoonoses and their characteristics -emerging zoonoses (re-emerging) - vector-borne bacterial zoonoses - vector-borne viral zoonoses - food- and water-borne zoonoses - environmental factors and their influence on the spread of zoonoses -strategies for the prevention of zoonoses - strategies for the suppression of zoonoses
Odporúčaná literatúra
1.Pedro N. Acha and Boris Szfres: Zoonoses and communicable diseases to man and animals, third edition,Volume I: Bacterioses and Mycoses ,Volume II: Chlamydioses, Rickettioses and Viroses,Volume III: Parasitoses, 2003; 2. Dorko et al.: Bacterial, viral, parasitic and fungal zoonoses, 2009; 3. Ondrejková et al. (2009): Infectious and parasitic diseases of sheep and goats, Publisher: UVL in Košice, ISBN 978-80-8077-162-1, 369 p. 4. Mojžišová, J. Goldová, M., et al. (2011): Infectious and parasitic diseases of dogs. II. Infectious diseases of dogs. UVL Košice, ISBN 978-80-8077-262-8, 98 p.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Conditions for completion of course:
Active participation in lectures and exercises. The condition for passing the exam is the preparation and defense of a seminar paper on a topic specified by the guarantor (in the range A-E), which is the result of self-study. The exam is awarded based on the evaluation of acquired knowledge (in the range A-E).
Final assessment:
Subject evaluation: total number of evaluated students -
A B C D E Fx
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 29.03.2023
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content