Risk assessment in epizootology

Študijný program: infekčné choroby zvierat denná forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   anglický
Kód predmetu: KaEaPaOsz/RAiE df/ProfS/22    Skratka: RAiE df/ProfS
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 10
  •  Ukončenie: Examination
Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku, niektoré časti informačného listu predmetu sú preto dostupné len v tomto jazyku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: present
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
In order to pass the course, the student must have active participation in lectures and practical teaching. The prerequisite for passing the examination is the preparation and defence of a seminar paper on the topic assigned by the supervisor (in the range A-E), which is the result of self-study. The examination is awarded on the basis of an assessment of the knowledge acquired (in the A-E range).
Výsledky vzdelávania
The graduate of the course will gain knowledge about assessment, communication and risk management in epidemiology, will be able to perform qualitative and quantitative estimation of the probability of adverse effects that may result from exposure of an organism to infectious agents.
Stručná osnova predmetu
Characteristics and estimation of risk in epidemiology; Qualitative and quantitative methods of risk assessment; Estimation of risk, risk factors, their identification, assessment of exposure to individual factors; Study of relationships between epidemiological risk and environmental factors; Integration of epidemiological and epidemiological information; Analysis of risk assessment in human and animal populations; Communication and collaboration in risk assessment; Risk assessment management in epidemiology - organisation and selection of risk assessment procedures; Software and digital information databases for risk assessment and estimation in epidemiology; Use of risk assessment in infectious animal diseases, including zoonoses, practical examples; Application of risk assessment results to practice.
Odporúčaná literatúra
Švrček, Š., Bajová, V., Beníšek, Z., Bíreš, J., Čížek, M., Korim, P., Levkutová, M. Mojžišová, J., Ondrejka, R., Ondrejková,A., Trávniček, M., Vilček, Š. (2008): Prevention and control of infectious diseases: UVL Košice ISBN 978-80-8077-082-2, 344 p.;
Petrie A and Watson Paul: Statistics for Veterinary and Animal Science, third edition, ISBN 978-0-470-67075-0; 2018, 391 pp.
World Health Organization. Evaluation and use of epidemiological evidence for environmental health risk assessment (2000). Available from: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/74733/E68940.pdf
European Centre for Disease Prevention and Control. Operational guidance on rapid risk assessment methodology. Stockholm: ECDC; 2011. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/1108_TED_ Risk_Assessment_Methodology_Guidance.pdf
Podmienky na absolvovanie predmetu
Conditions for completion of course:
In order to pass the course, the student must have active participation in lectures and practical teaching. The prerequisite for passing the examination is the preparation and defence of a seminar paper on the topic assigned by the supervisor (in the range A-E), which is the result of self-study. The examination is awarded on the basis of an assessment of the knowledge acquired (in the A-E range).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  anglický   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 29.03.2023
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content