Veterinary immunology

Študijný program: infekčné choroby zvierat denná forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   anglický
Kód predmetu: KaMBaI/VetIm df/COS/22    Skratka: VetIm df/COS
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Examination
Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku, niektoré časti informačného listu predmetu sú preto dostupné len v tomto jazyku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: present
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
In order to pass the course, the student must have active participation in lectures and practical training. The prerequisite for passing the examination is the preparation and defence of a seminar paper on the topic assigned by the supervisor (in the range A-E), which is the result of self-study. The examination is awarded on the basis of an assessment of the knowledge acquired (in the A-E range).
Výsledky vzdelávania
After completing the course, the student will acquire knowledge about the specifics of the immune response in individual animal species. The student will acquire detailed information about immunopathological diseases in animals, their etiology, pathogenesis, diagnosis, therapy and prevention. In the framework of immunological examination of animals, the content focuses mainly on modern diagnostic methods (e.g. flow cytometry, molecular methods, immunoscintigraphy, immunofluorescence), but also on classical haematological and serological examinations and the interpretation of the results obtained. It will also provide knowledge of the possibility of modulating the immune response in animals using synthetic drugs as well as natural substances. The graduate will also get acquainted with the possibilities of using animal models for the study of the immune response for the solution of a specific scientific problem, obtain basic information on the legislative conditions for the implementation of experiments on animals, the proper design of the experiment and the possibilities of examination of individual immune parameters.
Stručná osnova predmetu
specifics of the immune system of insects, fish, birds and mammals; immune response of individual animal species in infectious diseases; mechanisms of immune-mediated diseases; immunopathological reactions in individual animal species; immunological examination of animals; diagnostic methods in veterinary immunology; immunomodulation in veterinary medicine; the use of animal models in the study of the immune response.
Sylabus predmetu
specifics of the immune system of insects, fish, birds and mammals; immune response of individual animal species in infectious diseases; mechanisms of immune-mediated diseases; immunopathological reactions in individual animal species; immunological examination of animals; diagnostic methods in veterinary immunology; immunomodulation in veterinary medicine; the use of animal models in the study of the immune response.
Odporúčaná literatúra
Tizard, I.R.: Veterinary immunology, 10th edition, Saunders, 2019, ISBN 9780323523493.
Toman, M. et al.: Veterinary immunology, 2nd edition, Grada publishing, 2009, ISBN 9788024724645.
Kaspers, B et al: Avian immunology, Elsevier, 2021, ISBN 9780128187081.
Bzdil, J., Toporčák, J., Bíliková, K.: Bee immune system, UVLF Košice, 2016, ISBN 9788080775070.
Buchmann, K., Secombes, C.J.: Principles of fish immunology, Springer, 2022, ISBN 9783030854195.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Continuous assessment:
no
Conditions for completion of course:
In order to pass the course, the student must have active participation in lectures and practical training. The prerequisite for passing the examination is the preparation and defence of a seminar paper on the topic assigned by the supervisor (in the range A-E), which is the result of self-study. The examination is awarded on the basis of an assessment of the knowledge acquired (in the A-E range).
Final assessment:
The final assessment is given on the basis of the assessment of the exam and the seminar work (in the range of A-E).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  anglický   
POZNÁMKA
no
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 29.03.2023
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content